SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM PRATİKLERİ: TWİTTER ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 181-195
Year-Number: 2021-54

Abstract

Bu çalışmanın amacı siyasal iletişim sürecinde sosyal medya kullanımını siyasi parti liderlerinin twitter kullanım pratikleri üzerinden tespit etmektir. 21. yüzyıl iletişim araçlarının etkin bir iletişim aracı olarak siyasal amaçlarla kullanımı siyasal niteliğe sahip kişi ve kurumsal yapılar hedef kitleleri ile olan bağlantıları açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda siyasi kişilerin sosyal medyayı kullanım pratikleri sosyal medyanın etkin bir iletişim aracı olarak siyasal iletişim sürecinde kullanılmasının önemli bir belirleyenini oluşturmaktadır. Siyasi niteliğe sahip kişilerin sosyal medyayı hangi amaçlarla kullandıkları, siyasi mesajlar vermek amacıyla ne sıklıkta kullandıkları, siyasi mesajların yanında sosyal yaşama dair amaçlarla kullanıp kullanmadıkları, içerik üretip üretmedikleri, başkaları tarafından üretilen içerikleri kullanıp kullanmadıkları ve ne sıklıkla kullandıklarını tespit etmek siyasi kişiliğe sahip kişilerin dijital teknolojiyi kullanma pratikleri konusunda önemli veriler sunmaktadır. İçinde bulunulan dönem insanının sıklıkla kullanmış olduğu iletişim araçlarının siyasi kişilikler tarafından nasıl kullanıldığı, hedef kitlelerinin dilini yakalayıp yakala(ya)madıkları açısından da önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde grubu bulunan siyasi parti genel başkanlarının twitter kullanımları bir aylık bir süre zarfında incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak nicel ve nitel içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada her liderin twitter’ı kullanım sıklığı öncelikle nicel olarak tespit edilmiş ardından içerik üretimi konusunda nitel bir analiz yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda siyasi parti genel başkanlarının twitter’ı aktif bir şekilde kullandıkları ve paylaşımlarında ağırlıklı olarak siyasal amaçlı yapmış oldukları faaliyetler ve açıklamalara yer verdikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the use of social media in the political communication process through the twitter usage practices of political party leaders. The using of 21st century communication tools for political purposes as an effective means of communication is important in terms of the connections of political individuals and institutional structures with their target audiences. In this context, the use of social media by political people is an important determinant of the use of social media as an effective communication tool in the political communication process. To determine for what purposes political people use social media, how often they use it to give political messages, whether they use it for purposes related to social life in addition to political messages, whether they produce content, whether they use content produced by others and how often they use digital technology. It provides important data on usage practices. How the political personalities use the means of communication frequently used by the people of the current period is also important in terms of whether or not they can (or) catch the language of the target audiences. In this context, the use of Twitter by the heads of political parties that have a group in the Turkish Grand National Assembly (TBMM) was examined over a period of one month. Quantitative and qualitative content analysis was used as a method in the study. In the study, the frequency of each leader's use of Twitter was first determined quantitatively, and then a qualitative analysis was made on content production. The result of the study, it has been determined that the leaders of political parties actively use twitter and include mainly political activities and explanations in their posts.

Political Communication, Social Media, Twitter.

Keywords