HABER GÖRSELLERİNDE YAŞLI TEMSİLİ

Author:

Number of pages: 515-538
Year-Number: 2021-54

Abstract

Yaşamın yaş almayla birlikte ulaşılan son dönemine işaret eden yaşlılık, genellikle fiziksel, sosyal, ekonomik kayıpların yaşandığı, çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalınan bir dönemdir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı her geçen gün artmasına rağmen modernleşmeyle birlikte yaşlı, toplumdaki otoritesini önemli oranda kaybetmiş çeşitli sorunlarla yüzleşmek durumunda kalmıştır. Öte yandan medya algıları yönlendirme, tutum ve davranışları etkileme potansiyeline sahiptir. Bu anlamda medyadaki yaşlı/yaşlılık temsilinin toplumun yaşlılara karşı algısını, tutum ve davranışlarını etkilediği kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalar yaşlıların/yaşlılığın medyada temsilinin genellikle sorunlu ve olumsuz imajlar ve stereotipler üzerine temellendiğini göstermektedir. Bu çalışma ise haber görsellerindeki yaşlı temsilinin nasıl şekillendiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, 2000-2018 yılları arasında Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah ve Yeni Şafak gazetelerinde yayınlanan yaşlı/yaşlılık haberlerinin görselleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan çözümlemeler yaşlı/yaşlılıkla ilgili haber görsellerinde yaşlıların temsilinin olumsuz bir görüntüye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşlılar haber görsellerinde çoğunlukla yalnız, günlük kıyafetler içerisinde, ev ortamında ve fiziksel olarak çekiciliğini yitirmiş kişiler olarak temsil edilmektedir.

 

Keywords

Abstract

Old age, which refers to the last period of life reached with aging, is a period in which physical, social and economic losses are experienced and various diseases are encountered. Although the proportion of the elderly population in the total population is increasing day by day, with the modernization, the elders have lost their authority in the society to a great extent and have to face various problems. On the other hand, media has the potential to direct perceptions and influence attitudes and behaviors. In this sense, it is accepted that the representation of the elders/old age in the media affects the perception, attitudes and behaviors of the society towards the elders. Studies show that the representation of the elders/old age in the media is generally based on problematic and negative images and stereotypes. This study aims to reveal how the representation of the elders in news images is shaped. In this study, the images of the elders/old age news published in Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah and Yeni Şafak newspapers between 2000-2018 were analyzed by content analysis method. The analyzes made reveal that the representation of the elders in the news images about the elders/old age has a negative image. Elderly people are mostly represented in news images alone, in casual clothes, in the home environment and as people who have lost their physical attractiveness.

Keywords