ÜNLÜ MARKA LOGOLARININ (LOGOTYPE) BAŞKA DİLLERE UYARLANMASININ GÖRSEL ALGI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 401-414
Year-Number: 2021-54

Abstract

Günümüzde özellikle uluslararası (ünlü) firmalar dünyanın her yerini, ticari açıdan sınırların olmadığı ürününü veya hizmetini satacağı bir pazar olarak görmektedir. Yoğun rekabet koşullarında müşterinin ürünü tercih etmesi için çok çeşitli stratejiler uygulamaktadır. Bu stratejilerin ilk aşaması ürüne ait görsel kimliğin tüketicilerde kolay algılanması ve bilinirlik oluşturmasıdır. Ürünün görsel kimliğinin algılanmasında dil ve alfabe farklılıkları sorun oluşturabilmektedir. Bu amaçla tipografik elemanlardan meydana gelen logolarını (logotype) o ülkenin diline ve alfabesine uyarlama yoluna gitmektedirler. Bu uyarlama işleminde en önemli unsur orjinalle en yakın görsel etkiyi elde etme çabası olmaktadır. Bir firmanın görsel kimliği, amblem ve logodan meydana gelebildiği gibi sadece amblemden veya sadece logodan meydana gelebilir. Uluslararası firmalar görsel kimliği o ülkenin insanları tarafından kolay algılanması için kullandıkları alfabeye göre logolarını oluşturma yoluna gitmektedirler. Bu işlemde en zor olan kısım firmanın diğer firmalardan ayrıştıran görsel kimliğinin özgün yapısını koruyabilmektir.

Dil ve alfabe uyarlamalarında; görsel kimlik hem amblemden hem de logodan meydana geliyor ise amblem değişmediği için algılamada büyük bir avantaj sağlamaktadır. Fakat sadece logodan meydana gelen görsel kimliklerde yazı dilinin ve alfabenin değişmesi yeni bir görsel olarak algılanabilmektedir.

Çalışmada farklı dillere uyarlamaları olan uluslararası markalar arasından rastgele seçilen örnekler görsel algı kavramları açısından değerlendirilmiştir. Kişisel bakış açısı ile yapılan bu değerlendirmeler her türlü eleştiriye açıktır.

Keywords

Abstract

Today, especially international (famous) companies see every part of the world as a market without commercial boundaries for their products or services. It applies a wide variety of strategies for the customer to prefer the product under intense competition conditions. The first stage of these strategies is to easily perceive the visual identity of the product and create awareness among consumers. Language and alphabet differences can cause problems in perceiving the visual identity of the product. For this purpose, they adapt their logo (logotype), which consists of typographic elements, to the language and alphabet of that country. The most important element in this adaptation process is the effort to achieve the closest visual effect with the original. The visual identity of a company can consist of an emblem and a logo, as well as only the emblem or only the logo. International companies go to create their logos according to the alphabet they use so that the visual identity is easily perceived by the people of that country. The most difficult part in this process is to preserve the original structure of the visual identity of the company, which distinguishes it from other companies.

Language and alphabet adaptations; If the visual identity consists of both the emblem and the logo, it provides a great advantage in perception since the emblem does not change. However, in visual identities consisting of only the logo, the change of the written language and alphabet can be perceived as a new visual.

In the article, randomly selected samples from international brands with adaptations to different languages were evaluated in terms of visual perception concepts. These evaluations made from a personal point of view are open to all kinds of criticism.

Keywords