KULLANICI TARAFINDAN ÜRETİLEN İÇERİK VE DİJİTAL MEDYADA BİREYLERİN MEDYA TERCİHLERİ

Author:

Number of pages: 276-304
Year-Number: 2021-54

Abstract

Dijital teknolojilerle birlikte kişiler arası iletişim ve kitle iletişim iç içe geçmeye başlamış, izleyiciler kendi mesajlarını üretip bu mesajları kitlelere yayabilir hale gelmişlerdir. 2000li yıllardan itibaren sosyal medya platformları ve bu platformların toplam kullanıcı sayıları hızla artmış, bugün milyarlarla ifade edilen kullanıcı sayılarına ulaşmışlardır. İçerik üreten kullanıcılar bu platformlar üzerinden hem kitlelere ulaşabilme hem de gelir elde edebilme imkanına sahip olmuşlardır. Bu çalışmada kullanıcıların medya tercihleri araştırılmıştır. Hangi kullanıcıların hangi konularda hangi medya platformunu tercih ettikleri, bu platformlar üzerinde içerik üretip üretmedikleri, ürettikleri içerikler karşılığında gelir elde edip etmedikleri ve dijital platformlara ödeme yapıp yapmadıkları incelenmiştir. Çalışma verileri çevrim içi ortamda 1112 kişi ile yapılan anket sonucunda elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

With digital technologies, mass communication and interpersonal communication have begun to combine,  audience has become able to produce their own messages and spread these messages to the masses. Beginning from late 2000s, social media platforms and number of users they have increased rapidly. Today they have reached total numbers of users expressed in billions. Users who produce content have the oppurtunity to reach masses and generate income for their content through these platforms. In this study, the media preferences of the users were analyzed. Which users prefer which media platform for which topics, whether they produce content on these platforms, whether they produce content on these platform, whether they generate income for their content and whether they pay for any digital platform have been examined. The study data obtained from the results of an online survey conducted with 1112 people.

Keywords