DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE E-TİCARET: BETİMSEL BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 539-548
Year-Number: 2021-54

Abstract

Günümüzde elektronik ticaret (e-ticaret) tüm işletmelerin, devletlerin ve kişilerin kullandığı bir ticaret türü olarak öne çıkmaktadır. Bilgi-iletişim sektöründe yaşanan gelişmeler ile birlikte son yıllarda e-ticaret, hem üreticiler hem de tüketiciler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Aynı zamanda işletmelerin uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilmesine imkan sağlayan e-ticaret, internet teknolojisinin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte tüm dünyada geleneksel ticaretin yerini almaya başlamıştır. 1990’lı yıllar ile birlikte geleneksel ticaretin yanında e-ticaret yaygınlaşmaya başlamış, mal ve hizmet arz edenler ile talep edenler, internet aracılığıyla alışveriş yapma imkanı bulmuştur. Özellikle Covid-19 pandemi döneminde yüksek işlem hacimlerine ulaşan e-ticaret, dünyada ve Türkiye’de önemli bir sektör haline gelmiştir. Bu çalışmada son dönemde yüksek işlem hacimlerine ulaşan e-ticaret kavramı tanıtılarak tarihi gelişimi ortaya konmaktadır. E-ticareti etkileyen faktörler üzerinde durularak, güncel veri setleri ile e-ticaretin hem küresel çapta hem de Türkiye özelinde gelişimi incelenmektedir. 

Keywords

Abstract

Today, electronic commerce (e-commerce) stands out as a type of commerce used by all businesses, governments and individuals. With the developments in the information-communication sector, e-commerce has become indispensable for both producers and consumers in recent years. At the same time, e-commerce, which allows businesses to operate in international markets, has started to replace traditional trade all over the world with the spread of internet technology. With the 1990s, e-commerce started to become widespread alongside traditional trade, and those who supply and demand goods and services found the opportunity to shop via the internet. E-commerce, which has reached high transaction volumes especially during the Covid-19 pandemic period, has become an important sector in the world and in Turkey. In this study, the concept of e-commerce, which has recently reached high transaction volumes, is introduced and its historical development is revealed. By emphasizing the factors affecting e-commerce, the development of e-commerce both globally and in Turkey is examined with current data sets.

Keywords