UYGULAMALI HALKBİLİMİ-KÜLTÜR TURİZMİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA YAŞAYAN AÇIK HAVA MÜZECİLİĞİ (KADİRLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 104-112
Year-Number: 2021-55

Abstract

Bu çalışmada Çukurova bölgesinin önemli şehirlerinden biri olan Osmaniye’nin hem coğrafi hem de kültürel anlamda önemli merkezlerinden biri olan Kadirli ilçesinin kültür turizmi potansiyelinin, müzecilik özelinde ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çukurova geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu kültürlerin tüm zenginliğini günümüze taşımıştır. Yöre, halk kültürünün çeşitli unsurlarıyla zengin bir şekilde yaşatıldığı bir coğrafyadır. Göçebe yaşam tarzının kültür üzerindeki izlerinin hâlâ takip edilebildiği yörede canlı bir halk kültürü kendini göstermektedir. Yörede yapılan birçok halk kültürü araştırması göstermektedir ki, bölge günümüzde kitle iletişim araçlarının halk kültürü üzerindeki olumsuz etkisine rağmen aktif bir görünüm arz etmektedir. Yörede somut olmayan kültürel miras unsurlarının yanı sıra maddi kültürü besleyen ögeler de kendisine yer bulabilmektedir. Mevcut somut ve somut olmayan kültür unsurları yörede oluşturulabilecek bir yaşayan açık hava müzesini destekleyecek niteliktedir. Günümüzde ulaşım ve haberleşme olanaklarının çok geniş olması sebebiyle insanların farklı coğrafyaları ve kültürleri görüp tanıma isteği de artmıştır. Böylelikle dünyadaki uzak coğrafyalar ve kültürler de turizm rotaları içerisinde yerini alabilmiştir. Kültür turizmi kavramının önem kazanmasıyla birlikte özellikle geleneksel kültür potansiyeli barındıran yöreler hızlı bir şekilde ön plâna çıkmıştır. Kültür turizminin önemli bir ayağını da yaşayan açık hava müzeleri oluşturmaktadır. Dünyada birçok örneğini gördüğümüz açık hava müzeleri geleneksel kültürün yaşatıldığı önemli mekânlardır. Bu müzelerde örnek bir geleneksel köy hayatı oluşturulmaktadır. Bu müzelerin ziyaretçileri örnek bir köy yaşamının tüm unsurlarını canlı bir şekilde görme imkânına sahip olmaktadırlar. Bu noktadan hareketle zengin bir halk kültürüne ve önemli bir coğrafi avantaja sahip olan Kadirli ilçesinin turizm potansiyelinin artırılması noktasında yaşayan açık hava müzesi konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the cultural tourism potential of Kadirli district, which is one of the important centers of Osmaniye, which is one of the important cities of the Çukurova region, in terms of museology. Çukurova has hosted many civilizations in the past and has brought all the richness of these cultures to the present. The region is a geography where various elements of folk culture are lived in a rich way. A lively folk culture manifests itself in the region, where the traces of the nomadic lifestyle on the culture can still be followed. Many folk culture studies in the region show that the region has an active appearance despite the negative impact of mass media on folk culture today. In addition to the intangible cultural heritage elements, the elements that feed the material culture can also find a place in the region. Existing tangible and intangible cultural elements are capable of supporting a living open-air museum that can be created in the region. Today, people's desire to see and know different geographies and cultures has increased due to the wide range of transportation and communication possibilities. With the concept of cultural tourism gaining importance, regions with traditional cultural potential have come to the fore. Living open-air museums constitute an important pillar of cultural tourism. Open-air museums, of which we see many examples in the world, are important places where traditional culture is kept alive. Visitors of these museums have the opportunity to see all the elements of an exemplary village life vividly. From this point of view, evaluations were made about the open-air museum at the point of increasing the tourism potential of Kadirli district, which has a rich folk culture and an important geographical advantage.

Keywords