İŞLETME VE İŞLETME EKONOMİSİ KAVRAMINA MATEMATİKSEL YAKLAŞIM; MATEMATİKÇİ GÖZÜYLE

Author:

Number of pages: 356-369
Year-Number: 2021-55

Abstract

İşletme ekonomisi ilmi, ekonomik bünyeler içinde birer varlık olan ihtiyaçların giderilmesinde bir fiil vazife olan işletme adını verdiğimiz birliktir. Aynı kökten gelen iktisat aynı amaca hizmet eden ve görüş açısı bakımından ayrılan ancak bir yandan da birbirlerini destekleyen işletmelerin ekonomik bir şekilde işletilmesiyle bütün sistemin ekonomik şekilde işletilmesinin mümkün olacağı ve genel refahın artacağıdır. İşletme ekonomisinin hedefi olan ekonomikliği temin etmektir. Yani en az zaman, kuvvet, sermaye, malzeme ve emek ile yarar sağlamak. Bu bağlamda pratik olaylardan, işletme hayatıyla ilgili kanunlar, prensipler, esaslar ve sistemler tespitine pratik hayatta tatbik edilebilecek yöntemler bulmaya çalışan bir bilgi düzenlemesi olan ekonomi ilminin matematikle olan ilişkisi matematiksel matematiğin ekonomide getirdiği kolaylık yenilikler net sonuçların nasıl değerlendirileceği, matematiksel yaklaşma ve nicel tekniklerin kullanılması düşünce tarzı ve evrensel bir bilim olan matematik biliminin tüm bilimlerin temeli ve kaynağı olduğunu bu çalışmada incelenecektir.

Keywords

Abstract

The science of business economics exists in the economic structure, and this science is a unity called business is used to satisfy needs.  The economy, which comes from the same root as business, serves the same purposes but differs from the point of view. On the other hand, it is possible to operate the whole system economically and increase general welfare with the economical operation of the enterprises that support each other. Business economics aims to provide economic principles of the economy, which is providing profit with minimum time, force, funds, material, and labor. The science of economics is an information arrangement that tries to find rules and methods applied in practical life, from practical events and cases to the determination of laws and principles, principles, and systems related to business life. In addition, this the science of economy's relationship with mathematic, the convenience of the mathematical mathematic in the economy, how to evaluate the net results, approach of mathematical, way of using quantitative techniques and the fact that the science of mathematics, universal science, is the basis and source of all sciences will be examined in this study.

Keywords