İRAN’DA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN 7-11 YAŞ ÇOCUKLARINDA KORUNUM GELİŞİMİ

Author:

Number of pages: 384-394
Year-Number: 2021-55

Abstract

Bu araştırma İran ve Türkiye’de yaşayan 7-11 yaş çocukların, sayı, miktar, madde, uzunluk, ağırlık, alan hacim korunumu bakımından farkı incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu, Tebriz İlkokulunda öğrenimlerini sürdüren 7-11 yaş grubu rastgele seçilmiş 50 çocuk ile Mersin’den seçilmiş 50 çocuk, toplam 100 çocuk oluşturmaktadır. Bu beş farklı yaş grubu Piaget’nin korunum niteliğini incelemek üzere geliştirdiği problemler ve hazırlanan bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri için SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. İran’da ve Türkiye’de yaşayan 7-11 yaş grubu çocukların hem korunum niteliklerin kazanmaları hem de cinsiyete göre arasında farkı test etmek amacıyla t-testi uygulanmıştır.  Bilişsel gelişim puanları ile yaş arasındaki ilişkiyi gözlemek amacıyla da verilere Pearson momentler çarpımı korelasyon, sınıf seviyesi ve bilişsel gelişim ilişkisini incelemek amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlara göre bilişsel gelişimin cinsiyet, yaşanan ülke ya da kültürden etkilenmediği gözlenmiştir. Beklendiği gibi ve kuramla tutarlı bir şekilde yaş ya da sınıf seviyesi arttıkça bilişsel performans da artmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the present research was to investigate the difference between 7-11 age children living in Iran and Turkey in relation to the number, amount, matter, length, weight, space and volume.  The study group consists of 50 randomly selected children aged 7-11 who continue their education in Tabriz primary school and 50 children selected from Mersin, a total of 100 children. These five age groups were gathered by means of the problems developed by Piaget to investigate the conservation development and the prepared information form. SPSS 20.0 software was used to analysis the data. To examine the difference between the conservation development of 7-11 age children living in Iran and Turkey, independent group t-test was administered to the data, to examine the gender difference in conservation development, again independent group t-test was administered to the data. In order to examine the relationship between cognitive development andage, variance analysis was performed to examine the relationship between Pearson moments multiplication correlation, class level and cognitive development in the data. According to the results, it was observed that cognitive development was not affected by gender, country of residence or culture. As expected and consistent with the theory, cognitive performance increases as the age or grade levelincreases.

Keywords