ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK MEMNUNİYET ALGISI

Author:

Year-Number: 2021-55
Number of pages: 405-420
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyet algısını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’de öğrenim gören 79 uluslararası öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri Google form kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama formu, sağlık kurumlarında teknik olmayan hizmetlere yönelik memnuniyet algısını belirlemeyi amaçlayan ölçek maddelerinden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizi için nicel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Veriler, normallik varsayımı için Shapiro-Wilk testi ile sınanmıştır. Gruplar arasındaki varyansların eşitliğini belirlemek için Levene testine başvurulmuştur. Araştırmadaki tüm veriler normal dağılım göstermiştir. Bu nedenle araştırma denencelerinde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, uluslararası öğrencilerin sağlık hizmetlerine ilişkin beklentileri büyük ölçüde karşılanmaktadır. Cinsiyet, yaş, Türkiye’de bulunma süresi ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre sağlık hizmeti memnuniyet algısı öğrenciler arasında anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir. Ancak sosyoekonomik yapıları birbirinden farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerin gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalarında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Bu sonuç, gelecek yıllarda Türkiye’nin daha çok uluslararası öğrenci çekme potansiyeline sahip olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, which aims to determine the satisfaction perception of international students regarding health services in Turkey, a survey design was used. The study group of the research consists of 79 international students studying in Turkey. Research data were collected using Google form. The data collection form consists of scale items that aim to determine the perception of satisfaction towards non-technical services in health institutions. Quantitative data analysis methods were used for the analysis of the obtained data. The data were tested with the Shapiro-Wilk test for the assumption of normality. Levene's test was used to determine the equality of variances between groups. All data in the study showed normal distribution. For this reason, parametric tests were used in research hypothesis. According to the results of the research, the expectations of international students regarding health services are met to a large extent. According to the variables of gender, age, length of stay in Turkey and education level, the perception of health service satisfaction did not differ significantly among students. However, significant differences were obtained in the intergroup and in-group comparisons of international students from countries with different socioeconomic structures. This result is interpreted as Turkey has the potential to attract more international students in the coming years.

Keywords