GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ ESENLİK VE ÖRGÜTSEL YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 550-564
Year-Number: 2021-55

Abstract

Bu çalışma Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan antrenörlerin, tesis sorumlularının ve danışma personelinin esenlik ve örgütsel yalnızlık düzeylerinin incelenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Araştırmamızda veri toplama yöntemi olarak anket tekniği uygulanarak çalışma, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Esenyurt belediyesi gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan 270 personel evreni basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 162 kişi örneklemi oluşturmaktadır.

Katılımcılara kişisel bilgi formunun yanı sıra Adams ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen, Memnun (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanıp geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan ‘Algılanan Esenlik Ölçeği’ ve Wright, Burt ve Strongman (2006) tarafından geliştirilen, Doğan, Çetin ve Sungur (2009) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılan ‘İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği’ uygulanmıştır.

Çalışmanın analizleri SPSS 25.0 paket programına girilmiş ve gerçekleşen Kolmogorov-Smirnov normallik testinden sonra verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Ölçeklerin genelinin ve alt boyutlarının güvenirlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla güvenirlik analizi yapılmış ve “Chronbach Alfa Katsayısı” elde edilmiştir. İstatistiksel analiz olarak araştırma grubuna Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman Korealasyon analizi uygulanmıştır.

Araştırma grubundan elde edilen bulgulara göre, spor hizmet sektörü personelinin sahip olduğu esenlik ve psikolojik iyi oluş hali sayesinde örgütsel yalnızlık durumunu minimize ettiği, dolayısı ile esenlik algısının artması ile örgütlerde yalnızlığın azaldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This Youth and Sports Services Directorate has been prepared with the aim of benefiting from the well-being and usage areas of personnel trainers, facility drivers and their users. In our research, the survey was applied as a data method and the studies were carried out on a voluntary basis. In the research, the general universe of the Esenyurt municipality, which is simple in the study of humanitarian and sports activities, 270 sampling method and 2 sampling situations.

In addition to personal knowledge, the 'Perceived Well-being Scale' by Adams et al. (1997), by Satisfied (2006), by Wright, Burt, and Strongman (2006), by Doğan, Çetin, and Strongman (2006), by Doğan, Çetin and In the 'Work Life Loneliness Scale' validated and reliable by Sungur.

SPSS 25.0 package analysis shows that it does not show normal values ​​after running from Kolmogorov-Smirnov normality test entered and looking. The overall scope of the reliability examination of the scales and their sub-dimensions was comprehensive and the "Chronbach Alpha Coefficient" was obtained. Investigate as statistical analysis Mann Whitney U, Kruskal Wallis and Spearman Correlation analysis.

According to what was obtained within the body of the research, the well-being of the person involved in the sport and the possibility of being good can be minimized, thanks to the sense of well-being and loneliness in organizations with itself.

Keywords