BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR?

Author:

Number of pages: 196-210
Year-Number: 2021-55

Abstract

Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Covid-19 Pandemi sürecinde çevrimiçi olarak yürütülmüş olan öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Araştırma grubu seçilirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma verileri 2020-2021 akademik yılı güz dönemi bitiminde toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, mesleki prova ve deneyim aracı olarak adlandırılan çevrimiçi öğretmenlik uygulamasına yönelik katılımcıların uygulama öğretmenleriyle iletişim, ders anlatımı gibi kişisel deneyim elde ettikleri belirlenmiştir. Çevrimiçi olarak yapılan öğretmenlik uygulamasının uygulama deneyimi eksikliği ve ağ bağlantısı sorunu yaşatması dikkat çeken olumsuz etkilerindendir. Diğer taraftan zamandan ve mekândan tasarruf sağlayarak eğitimin sürdürülebilirliğini sağlıyor olması da ortaya çıkan olumlu etkilerindendir. Buna ek olarak, dersin sonunda katılımcıların yeni bir duruma uyum sağlamak, zorlu durumlara hazırlanmak, teknolojik okuryazarlık gibi kazanımlar elde ettikleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to examine the opinions of Physical Education and Sports Teacher Candidates about the teaching practice course that was conducted online during the Covid-19 Pandemic period. For this purpose, phenomenology design, one of the qualitative research methods, was preferred. While choosing the research group, the criterion sampling method, one of the purposive sampling methods, was used. Interview forms created by the researchers were used as data collection tool. Research data were collected at the end of the fall semester of the 2020-2021 academic year. The collected data were analyzed by content analysis method. As a result of the research, it was determined that the participants for the online teaching practice, which is called a professional rehearsal and experience tool, gained personal experience such as communication with the practice teachers and lectures. The negative effects of the online teaching practice are the lack of practice experience and network connection problems. On the other hand, it is one of the positive effects that it provides the sustainability of education by saving time and space. In addition, at the end of the course, it was determined that the participants gained gains such as adapting to a new situation, preparing for challenging situations, and technological literacy.

Keywords