NEOLİBERAL VE POSTMODERN DENEYİMLER ARASINDA BİR EDİNİM: KİŞİSEL GELİŞİM

Author:

Number of pages: 336-355
Year-Number: 2021-55

Abstract

Kişisel gelişim, postfordist kapitalizm, geç kapitalizm, yeni kapitalizm gibi farklı isimlendirmelerle birlikte anılan yeni ekonominin ve ona eşlik eden esnek birikim mantığının yeniden üretilmesi noktasında önemli bir role sahiptir. Bir başka ifadeyle yeni ekonomik model, ekonomi-politikanın yeniden üretimi sürecinde toplumsal olana vazgeçilmez bir önem atfetmektedir. Bu sebeple toplumsal aktörlerin öznelliğini yönetmek, yeni ekonomik modelin meşruiyetinin tamamlamasında önemlidir. Çünkü yeni ekonominin ayırt edici özelliği, yalnızca ekonomi sınırlarında değil, kültürel yaşamı da kapsayacak biçimde toplumsal alanın bütününde yeni veya farklı bir sermaye birikim mantığının hegemonik hale gelmesidir. Bunun anlamı söz konusu yeni sermaye birikim mantığının, toplumdaki bireylerin kültürel-öznel eğilimlerini dışarıda bırakarak var olamayacağıdır. Bu makale, kişisel gelişim alanının, kapitalist gelişme retoriğinde tam olarak nerede yer aldığının araştırılmasına dayanmaktadır.

Keywords

Abstract

Personal development has an important role in the reproduction of the new economy, which is known by different names such as Postfordist capitalism, new capitalism, late capitalism and the accompanying flexible accumulation logic. In other words, the new economic model attaches an indispensable importance to the social in the process of reproduction of economy-politics. fort his reason managing the subjectivity of social actors is important in completing the legitimacy of the new economic model. Because the distinctive feature of the new economy is that a new or different capital accumulation logic has become hegemonic not only in the borders of the economy, but also in the entire social field, including cultural life. This means that the new capital accumulation logic in question can not exist by excluding the cultural-subjective tendencies of individuals in the society. This article is based on investigating where exactly the field of personal development stands within the rhetoric of capitalist development.

Keywords