DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULAN KİŞİLERİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİ VE ÖZYETERLİLİK ALGISININ İNCELENMESİ (İSTANBUL-BAKIRKÖY İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2022-57
Number of pages: 396-426
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Herhangi bir suç davranışı veya unsuru nedeniyle haklarında denetimli serbestlik kararı verilen ve denetimli serbestlik süreci devam eden bireylerin sosyal kaygı ve özyeterlilik algıları ile denetimli serbestlik sürecinin aşamaları üzerine ayrıntılı bir araştırma amaçlanmıştır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 20 Ağustos 2021 -20 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul ili- Bakırköy ilçesinde bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki (410) dört yüz on katılımcı ile gönüllülük esasına göre görüşmeler gerçekleştirilmiş olup küresel salgın COVİD-19 sebebiyle çalışmaya katılan katılımcıların tamamı SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Farkındalık Program) seminerine katılan ve yasaklı maddeyi bir kere kullanmış ya da kullanmaya teşebbüs etmiş bireylerden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre denetimli serbestlik sistemine tabi tutulan bireylerin demografik değişkenlerden eğitim, gelir durumu, çalışma durumu, meslekleri, sosyal güvence, çocuk sayısı, anne-baba eğitim durumu ve yaşanılan yer ile Özyeterlilik ve alt boyutları ile sosyal kaygı ve alt boyutları arasında anlamlı farklılıklar bulunurken; cinsiyet ve medeni durum arasında farklılık bulunmamaktadır.

Keywords

Abstract

A detailed research on the social anxiety and self-efficacy perceptions of individuals who have been given a probation decision due to any criminal behavior or element and whose probation process continues, and the stages of the probation process is aimed. Voluntary interviews were held with four hundred and ten participants in the Probation Directorate (410) in the Bakırköy district of Istanbul between August 20, 2021 and September 20, 2021, of the General Directorate of Prisons and Detention Houses, on a voluntary basis. Consists of individuals who participated in the seminar on the Alcohol and Substance Addiction Awareness Program and used or attempted to use the banned substance once. According to the results obtained in the study, there is a significant relationship between demographic variables such as education, income status, employment status, occupation, social security, number of children, education level of parents and place of residence, Self-efficacy and its sub-dimensions, and social anxiety and sub-dimensions of the individuals subjected to the probation system. while there are differences; There is no difference between gender and marital status.

Keywords