DÖVİZ KURU VE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ KÜÇÜK VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ BANKALARIN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages: 141-164
Year-Number: 2022-57

Abstract

Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankalar fonlarının büyük bir kısmını yurt dışından temin etmektedir. Bu durum finans sektörünün ve reel sektörün en büyük arz kaynağı olan bankaları kur riskine maruz bırakmaktadır. Temel amacı kar elde etmek olan bankalar için döviz kuru dalgalanmalarının banka performansı üzerindeki etkisinin anlaşılması önemlidir. Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren büyük ve küçük ölçekli mevduat bankalarının kârlılıklarına 2003:Q1-2018:Q3 döneminde döviz kuru oynaklığının etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla bu çalışmada büyük ve küçük ölçekli bankalar için iki farklı model oluşturulmuştur. Bu modeller Arellano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) tarafından geliştirilen tahmin edicilerle analiz edilmiştir. Analiz bulguları, döviz kuru oynaklığının gerek küçük ölçekli gerekse büyük ölçekli bankaların performansını istatistiki açıdan anlamlı bir şekilde etkilemediğini göstermiştir. Bulgular ayrıca, büyük ve küçük ölçekli bankaların karlılığının reel döviz kurundan istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif etkilendiğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Banks operating in the Turkish banking sector obtain most of these funds from abroad. This situation exposes banks, which are the biggest supply source of the financial sector and the real sector, to exchange rate risk. For banks whose main purpose is to make a profit, it is important to understand the impact of exchange rate fluctuations on bank performance. In this study, the effect of exchange rate volatility on the profitability of large and small-scale deposit banks operating in the Turkish banking sector was investigated in the period 2003:Q1-2018:Q3. For this purpose, two different models have been created for large and small-scale banks in this study. These models were analyzed with estimators developed by Arellano (1987), Froot (1989) and Rogers (1993). Analysis findings showed that exchange rate volatility did not affect the performance of both small-scale and large-scale banks in a statistically significant way. The findings also revealed that the profitability of large and small-scale banks is statistically significantly and positively affected by the real exchange rate.

Keywords