KENT YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 207-218
Year-Number: 2022-57

Abstract

Yoksulluk geçmişten günümüze insanlığın karşısında duran en büyük toplumsal sorunların başında gelmektedir. Yoksulluğun toplum ve bireyler üzerindeki etkilerini azaltmada yoksullukla mücadele politikaları önemli bir yere sahiptir. Sanayi devrimi sonrasında insanlığın hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte köy ve kasabaların daha büyük yerleşim yerleri olan kentlere dönüşmesi beraberinde kent yoksulluğunun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Kent yoksulluğu toplumun her kesimini etkileyen bir sorun olurken kent yoksulluğu ile mücadelede ise yerel yönetimler önemli birer aktör şekline dönüşmüşlerdir. Bu çalışmada kent yoksulluğunun önlenmesinde yerel yönetimlerin önemi ve etkileri araştırılmıştır. Çalışma yerel yönetimlerin yoksullukla mücadelede etkin bir şekilde yer alması için izlenecek politikalara destek sağlaması açısından önemlidir. Çalışmada literatür analizi ile yoksulluk ve kent yoksulluğu kavramları araştırılmış, yoksullukla mücadele politikaları ve yerel yönetimlerin bu politikalarda ki önemi açıklanmıştır. Çalışmanın sonucunda yerel yönetimlerin ulusal yoksullukla mücadele politikalarının tamamlanmasında önemli bir araç olduğu, merkezi idare ile yerel yönetimlerin ortak ve tamamlayıcı politikalar üretmesinin yoksulluğun önlenmesinde etkili sonuçlar meydana getireceği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Poverty is one of the most significant social problems facing humanity from past to present. Anti-poverty policies have an important place in reducing the effects of poverty on society and individuals. With the rapid development of humanity after the industrial revolution, the transformation of villages and towns into cities has also been effective in the emergence of urban poverty. Today, while urban poverty is a problem that affects every part of the society, local governments have become an important agent in the fight against urban poverty. In this study, the importance and effects of local governments in the prevention of urban poverty are investigated. The study is important in terms of supporting the policies to be followed so that local governments can take part in the fight against poverty effectively. The study, first, explains the concepts of poverty and urban poverty based on literature analysis as well as the policies to combat poverty and the importance of local governments in these policies. As a result of the study, it has been determined that local governments are an important tool in the completion of national poverty alleviation policies, and that the central and local governments' joint and complementary policies will produce effective results in the prevention of poverty.

Keywords