GENÇ BİREYLERİN SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGILARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 298-306
Year-Number: 2022-57

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin serbest zamanda sıkılma algı düzeyleri ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş̧ olan toplam 273 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, Iso-Ahola ve Weissinger (1990) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Kara, Gürbüz ve Öncü (2014) tarafından yapılan “Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Ölçeği” ve Young (1998) tarafından geliştirilen ve kısa formu Pawlikowski ve arkadaşları (2013) tarafından oluşturulan ve Türkçe’ye uyarlaması Kutlu ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan “Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu” kullanılmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet, günlük internet kullanım süresi, aylık internet kullanımına ödenen miktar ve haftalık serbest zaman süresi bilgilerine yönelik dağılımlarını belirmek için yüzde ve frekans değerlerinden yararlanılmıştır. Bu veriler ışığında katılımcıların ölçek ortalama puanları ile cinsiyet ve aylık internet kullanımına ödenen miktar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yaş, günlük internet kullanım süresi ve haftalık serbest zaman süresi katılımcıların ölçek ortalama puanları üzerinde anlamlı farklılıklar yaratmamıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to investigate the relationship between the levels of perception of boredom in free time and the internet addition of university students. The sample of the research is composed of 273 university students who have been selected through the purposive sampling method. In this research, Leisure Boredom Scale which was developed by Iso-Ahola and Weissinger (1990), translated to Turkish by Kara, Gürbüz and Öncü (2014), and Young Internet Addiction Scale – Short Form which was developed by Young (1998) and short-form by Pawlikowski et al., and translated to Turkish by Kutlu et al. were used. The percentage and frequency values were calculated to identify the distribution of participants for age, gender, daily internet usage time, the amount paid for monthly internet usage, and weekly free time information. In light of this data, there have been significant differences between the average scale scores of participants and gender and the amount paid for monthly internet use. Age, daily internet usage time and weekly free time have not made significant differences in the participants' average scale scores.

Keywords