SÛDÎ’NİN HÂFIZ DÎVÂNI’NDAKİ İLK GAZELİN İKİNCİ BEYTİNE YAZDIĞI ŞERH

Author:

Number of pages: 245-268
Year-Number: 2022-57

Abstract

14. yüzyıl İran şairlerinden Hâfız-ı Şirâzî’nin Türk edebiyatında etkisi oldukça fazladır. Hafız’ın hem tüm dîvânı hem de bazı gazel ve beyitleri üzerine çok sayıda şerh ve tercümeler kaleme alınmıştır. 16. yüzyılda yaşamış olan Bosnalı Sûdî de Hâfız dîvânı şârihlerindendir. O, tüm divanı şerh etmesinin yanı sıra divandaki bazı müstakil beyitlerin şerhlerini içeren risaleler de kaleme almıştır. Bunlardan biri de Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 769 numarada kayıtlı “Şerh-i Gazel-i Hafız” başlıklı eserdir. Eserde Hafız dîvânındaki ilk gazelin ikinci beytinin şerhine yer verilmiştir.

Çalışmamızda, Hâfız Divanı’na yapılan şerhler hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, Sûdî’nin Hâfız’ın dîvânındaki ilk gazelin ikinci beytine dair yazdığı şerhin tespit edilen nüshaları tanıtılacak ve üzerinde çalıştığımız yazmanın nüsha özellikleri ve şerh metodu hakkında bilgi ve transkripsiyonlu metne yer verilecektir.

Keywords

Abstract

The influence of Hâfız-ı Şirâzî, one of the Iranian poets who lived in the 14th century, in Turkish literature is quite remarkable. Many commentaries and translations have been written about the entire Hâfız diwan as well as his ghazals and couplets. Sûdî, who lived in the 16th century, is also one of the commentators of the Hâfız diwan. In addition to the commentary of the entire diwan, he also wrote treatises containing the commentaries of some individual couplets in the diwan. One of them is the work titled “Şerh-i Gazel-i Hafız” registered at the Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 769. This manuscript includes the commentary of the second couplet of the first ghazal in the Hafız Divan.

In our study, after giving brief information about the commentaries made to the Hâfız diwan, the identified copies of the commentary written by Sûdî on the second couplet of the first ghazal in Hâfız diwan will be introduced, and information about the copy features and the commentary method of this manuscript that we are working on, and the transcripted text will be given.

Keywords