LOJİSTİK PERFORMANS KAPSAMINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-57
Number of pages: 307-318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bretton Woods Sistemi’nin yıkılmasının ardından dünyada yeni bir dönem başlamıştır. Sistem sonrası meydana gelen petrol krizi ile birlikte dünya stagflasyon olgusu ile karşılaşmıştır. Söz konusu dönemde McKinnon (1973) ve Shaw (1973) tarafından pozitif reel faiz oranlarının önemine vurgu yapmıştır. Yazarlar bu öneri ile tasarruf eksikliği olan gelişmekte olan ülke ekonomilerinin dış tasarruf çekebileceğini ortaya koymuştur. 1980’li yıllar ile birlikte ticari, 1990’lı yıllar ile birlikte ise finansal serbestleşme hareketliliği meydana gelmiştir. Bu süreçte küreselleşme süreci derinleşmeye başlamıştır. 1995 yılında ise Gümrük Birliği Kararı kabul edilmiştir. Bu karar 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiş ve Türkiye, AB sanayi mallarına uygulanan gümrük vergilerini kaldırmıştır. Başta Gümrük Birliği olmak üzere söz konusu gelişmeler ile lojistik performans endeksinin yakından ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmada 1980-2020 örneklem döneminde Gümrük Birliği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Türkiye ekonomisine ait ihracat, cari açık ve 1996 yılı dummy değişkenleri kontrol değişken olarak modele dahil edilmiştir. Ampirik yöntem olarak ARDL sınır testinin kullanıldığı çalışmada kısa ve uzun dönem katsayı tahminleri yapılmıştır. Bulgular, kısa ve uzun dönemde gümrük vergilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

After the collapse of the Bretton Woods System, a new era began in the world. With the oil crisis that occurred after the system, the world faced the phenomenon of stagflation. In this period, McKinnon (1973) and Shaw (1973) emphasized the importance of positive real interest rates. With this suggestion, the authors revealed that the economies of developing countries that are deficient in savings may attract foreign savings. With the 1980s, commercial liberalization, and with the 1990s, financial liberalization mobility occurred. In this process, the process of globalization began to deepen. In 1995, the Customs Union Decision was adopted. This decision entered into force on 1 January 1996 and Turkey abolished customs duties on EU industrial goods. It is considered that these developments, especially the Customs Union, are closely related to the logistics performance index. In this study, the relationship between the Customs Union and economic growth is investigated in the sample period of 1980-2020. Export, current account deficit and 1996 dummy variables of the Turkish economy are included in the model as control variables. In the study, in which ARDL limit test was used as an empirical method, short and long term coefficient estimations were made. The findings revealed that the effects of customs duties on economic growth differ in the short and long run.

Keywords