SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 323-334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin fen derslerinde teknolojik araç kullanımının öğretimin etkililiğine olan katkılarına dair görüşleri araştırılmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu gönüllü 5 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmaların bulguları yedi temada toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında öğretmenler tarafından teknoloji ihtiyaçlarımızı karşılayan,  hayatın her alanında basitleşmeyi sağlayan gelişmeler olarak tanımlanmaktadır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin çoğunluğu teknoloji kullanımında kendilerini yeterli olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin akıllı tahta kullandıkları ve teknolojik araçların dersi monotonluktan kurtardığı ve anlaşılırlığı kolaylaştırdığı ifade edilmektedir. Sınıf öğretmenlerinin genel itibarîyle teknoloji kullanımı konusunda çok fazla zorluk yaşamadığı belirlenmiştir. Zorluk yaşayan öğretmenlere baktığımızda teknolojik bilgilerinin yeterli olmamasından ve internet bağlantısından kaynaklanan sorunlar yaşadıkları görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the opinions of classroom teachers on the contributions of technological tool use in science courses to the effectiveness of teaching were investigated. In this qualitative study, a semi-structured interview form was used as a data collection tool. In the research, the case was carried out with the pattern of science (phenomenology). The study group consists of 5 volunteer classroom teachers. Descriptive analysis was used in the analysis of the obtained data. The findings of the research were collected in seven themes. When we look at the findings obtained as a result of the research, it is defined by teachers as developments that meet our technology needs and provide simplification in all areas of life. The majority of classroom teachers who participated in the study stated that they consider themselves sufficient in the use of technology. It is stated that teachers use smart boards and technological tools save the lesson from monotony and facilitate comprehensibleness. It has been determined that classroom teachers do not have much difficulty with the use of technology in general. When we look at the teachers who are having difficulty, it is seen that they have problems caused by insufficient technological knowledge and internet connection.

Keywords