ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İKLİMİ İLE ÇALIŞAN SESLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 115-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerde var olan iletişim ortamının koşulları ve çalışanların kendilerini ifade edebilmeleri örgüt için önem arz eden bir konudur. Çalışanlar arasındaki iletişim iklimi ve çalışan sesliliği ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla planlanan bu araştırmanın kuramsal çerçevesinde örgütsel iletişim iklimi ve çalışan sesliliği kavramları incelenerek kavramlar arasındaki bileşenler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmında Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği altında üniversite çalışanları perspektifinden iletişim iklimi ve çalışanlar arasındaki seslilik ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak 197 akademik ve idari personelden anket yoluyla veriler toplanmış, elde edilen veriler SPSS paket programının 21. versiyonu ile analiz edilmiştir. Üniversite çalışanlarının algılamış olduğu iletişim iklimi ile çalışan sesliliği arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Örgütsel iletişim ikliminin çalışan sesliliğine etkisini ortaya koyabilmek için de regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda üniversite çalışanlarının algılamış olduğu iletişim iklimi ile çalışan sesliliği arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca çalışanların örgütsel iletişim iklimi düzeylerinin çalışan sesliliğini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları itibariyle, bilgi üretmenin merkezi durumundaki kuruluşlar olan üniversitelerde çalışanların üretme potansiyellerinin ortaya çıkarılabilmesi için uygun iletişim iklimi ile fikirlerinin seslendirilebilmesi ilişkisine dikkat çekilmektedir.

Keywords

Abstract

The conditions of the communication environment in organizations and the ability of employees to express themselves are important issues for the organization. In the theoretical framework of this research, which was planned to determine the relationship between the communication climate and employee voice among the employees, the concepts of organizational communication climate and employee voice were examined and the components between the concepts were tried to be determined. In the application part of the research, it is aimed to determine the relationship between communication climate and voice between employees from the perspective of university employees under the sample of Ondokuz Mayıs University. For this purpose, data were collected through questionnaires from 197 academic and administrative personnel using the simple random sampling method, and the obtained data were analyzed with the 21stversion of the SPSS package program. Correlation analysis was conducted to determine the relationship between the communication climate perceived by university employees and employee voice. Regression analysis was also conducted to reveal the effect of organizational communication climate on employee voice. As a result of the analysis, a moderate positive relationship was found between the communication climate perceived by the university employees and the voice of the employees. In addition, it was concluded that the organizational communication climate levels of the employees affect the employee voice. According to the research findings, attention is drawn to the relationship between the appropriate communication climate and the ability to voice their ideas in order to reveal the production potential of the employees in universities, which are the institutions that are the center of knowledge production.

Keywords