SANAT EĞİTİMİNDE HAREKETLİ GRAFİK TASARIM VE GÖRSEL OKURYAZARLIK

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 263-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı görsel sanatlar eğitiminde Hareketli Grafik Tasarımın yerini ve görsel okuryazarlık eğitimiyle ilişkisini incelemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma, literatür taramasına dayalı çalışılmıştır. Mevcut literatür incelenmiş; sanat eğitiminde yer alan öğretim yöntemlerinin, kültürel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak her geçen gün yenilenmesi gerektiği görülmüştür. Bu bağlamda karşımıza çıkan dijital araçlar, düşünebildiğimiz her şeyi tasarlayabilmemizi sağlarken dijital medya kavramıyla ve dijital görsel okuryazarlık kavramıyla bizleri buluşturmaktadır. Başta sanat eğitimi programlarında olmak üzere hareketli görseller üzerine yapılan çalışmalar dijital alanlarda eğitimde öne çıkmaktadır. Bu nedenle Hareketli Grafik Tasarım öğretimi önem sunmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda, Hareketli Grafik Tasarım eğitiminin sanat eğitimcisi-grafik tasarımcısı yetiştirmede ve toplumun görsel kültür eğitimiyle yönlendirilmesinde etkili olabileceği; görsel sanatlar eğitiminde görsel okuryazarlık becerisi gerektiren tüm disiplinleri içinde barındırdığı; eğitimde ve sanat eğitiminde görsel iletişimle motivasyonu ve yaratıcı düşünmeyi, öğrenmeyi sağladığı bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the place of Motion Graphics Design in visual arts education and its relationship with visual literacy education. This research, in which qualitative research method was used, was studied based on literature review. The current literature was examined; It has been seen that the teaching methods in art education should be renewed day by day in parallel with cultural and technological developments. In this context, digital tools enable us to design everything we can think of, while bringing us together with the concept of digital media and digital visual literacy. Studies on moving visuals, especially in art education programs, stand out in education in digital fields. For this reason, Motion Graphics Design teaching offers importance. As a result of the research, it was stated that Motion Graphics Design education can be effective in raising art educators-graphic designers and directing the society with visual culture education; that it includes all disciplines that require visual literacy skills in visual arts education; In education and art education, it has been found that visual communication provides motivation and creative thinking and learning.

Keywords