GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME KARŞI TUTUMLARININ VE MOBİL ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 274-288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimin her koşulda sürdürülebilir olması kuşkusuz önemlidir. Bu durum yüz yüze eğitimi gerektiren güzel sanatlar eğitimi açısından da beklenmektedir. Covid-19 pandemi sürecinde örgün eğitime ara verilmiş, güzel sanatlar liselerinde çevrimiçi eğitime geçilmiştir. Çevrimiçi eğitime karşı isteksizlik gösteren öğrencilere etkin bir çevrimiçi öğrenme ortamının sağlanması önem kazanmıştır. Bu araştırma güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin, cinsiyet, yaş, sınıf durumları ile çevrimiçi eğitime karşı tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Veriler, güzel sanatlar liselerinde okuyan 357 öğrenciye Kışla (2016) tarafından geliştirilen Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği’nin ve Şata, Çorbacı, Koyuncu (2019) tarafından geliştirilen Mobil Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği’nin uygulanması sonucu elde edilmiştir. Veriler, SPSS-21 paket programında analiz edilmiştir. Öğrencilerin, çevrimiçi öğrenmeye karşı orta düzeyde bir tutum içinde oldukları saptanmıştır. Cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir fark bulunurken, yaş ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir fark olmadığı bulgulanmıştır. Resim bölümü öğrencilerinin çevrimiçi eğitime yönelik tutumları ile mobil öğrenme düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

It is undoubtedly important that education is sustainable under all conditions. This situation is also expected in terms of fine arts education, which requires face-to-face education. During the covid-19 pandemic process, formal education was suspended and online education was started in fine arts high schools. It has become important to provide an effective online learning environment for students who are reluctant to online education. This research was conducted to examine the relationship between the gender, age, class status of fine arts high school students and their attitudes towards online education. The data were obtained as a result of the application of the Attitude Scale towards Distance Education developed by Kışla (2016) and the Readiness for Mobile Learning Scale developed by Şata, Chorbacı, Koyuncu (2019) to 357 students studying in fine arts high schools. The data were analyzed in the SPSS-21 package program. It has been determined that the students have a moderate attitude towards online learning. While there was a significant difference in terms of gender variable, it was found that there was no significant difference according to age and class variables. It has been found that there is a positive and significant relationship between the attitudes of the art department students towards online education and their mobile learning levels.

Keywords