KÜÇÜK PRENS HİKÂYE KİTABINDA YER ALAN COĞRAFİ KAVRAMLARIN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 289-306
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Küçük Prens hikâye kitabında yer alan coğrafi kavramları belirlemek ve bu kavramların sınıflandırmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi deseni kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını Türkçeye Cemal Süreya ve Tomris Uyar tarafından çevrilen, Saint-Exupery’in Küçük Prens adlı hikâye kitabı oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak, verilerin analizinde doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Veriler iki araştırmacı tarafından analiz edilerek çalışmanın güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Hikâye kitabındaki coğrafi kavramlar belirlenmiş ve belirli özelliklerine göre kategorize edilmiştir. Kavramlar fiziki coğrafya, beşerî coğrafya ve genel coğrafya olmak üzere üç temel kategoriye ayrılmıştır. Bunun yanı sıra kitabın yazarı Saint-Exupery tarafından resmedilen coğrafi kavramların yer aldığı görsellere de yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kitapta en fazla fiziki coğrafyaya yönelik coğrafi kavram olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle coğrafi kavramların öğretiminde edebi metinler ve görsel unsurların kullanımına önem verilmesi ve bu amaçla Küçük Prens hikâye kitabının kullanılması önerilebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the geographical concepts in the Little Prince storybook and to classify these concepts. The document analysis design, which is one of the qualitative research methods, was used within the research. The data source of the research is the storybook of Saint-Exupery's "The Little Prince", which was translated into Turkish by Cemal Sureya and Tomris Uyar. In accordance with the purpose of the research, the document analysis technique was used in the analysis of the data. The data were analyzed by two researchers to ensure the reliability of the study. The geographical concepts in the storybook were determined and categorized according to their specific characteristics. As a result of the analysis, three basic categories, namely physical geography, human geography.  According to the results obtained, it has been determined that the geographical concepts which were mostly mentioned in the book were related to physical geography.

Keywords