EĞİTİM PAYDAŞLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGISI

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 385-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel bağlılık, özellikle iş görenler tarafından algılanan bir görev yapma isteği olup kurumdaki işleri beklenenden üst düzeyde yapmakla açıklanmaktadır. Örgütsel bağlılığı yüksek düzeyde olan iş görenler, gönüllü olarak çalışmaları yürütmekte ve herhangi bir yönlendirme olmaksızın özgün çalışmalara imza atabilmektedirler. Eğitim ortamı yaptığı işi benimseyen ve bu alana katkıda bulunmak isteyen paydaşlar tarafından daha güçlü hale gelir. Buna paralel olarak, eğitimin hedefi olan istendik davranışların oluşması, örgütsel bağlılık sayesinde daha fazla gerçekleşmiş olur. Bu derlemede eğitim paydaşları ve özellikle örgütsel bağlılık kavramı etraflıca ele alınmıştır. Bu kavrama göre örgüte güçlü bir biçimde bağlı olan kişiler, örgütle bütünleşir, katıldıkları ve üyesi oldukları örgütün tutumlarından hoşnut olurlar. Örgüte ve yapıya bağlılık duyanlar, örgütün amaç ve değerlerine gönüllüce uyarlar, değerlere güçlü bir biçimde inanırlar. Başarıyı kuramsal olarak hedefleyen örgütler, motivasyonu yüksek kişilerle çalışmaları gerekir. Zira başarı ve hedefe ulaşmak ancak çalışanların çabaları ve yetenekleri sayesinde mümkündür. Bu çalışmada ‘örgütsel bağlılık’ kavramı üzerinde durulmuştur. ‘Örgütsel bağlılık’ın kurumsal aidiyeti güçlendirdiği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Organizational commitment, especially based on the employees' perception, refers to doing the jobs in an institution at a higher level than expected. Employees with a high level of organizational commitment might more possibly carry out their work voluntarily and can undertake innovative initiatives regardless of any direction. The educational context will become stronger by the stakeholders who embrace their work and want to contribute to this field, and the essence of the desired behaviors, which is the target of education, will possibly emerge more thanks to organizational commitment. In this review, education stakeholders and especially the concept of organizational commitment have been discussed in detail. As this concept describes, people are strongly committed to the organization’s integration with the organization and are satisfied with the attitudes of the organization that they are part of. Those who are committed to the organization and the structure voluntarily adapt to its goals and values and strongly believe in the values. Organizations that aim for achievement institutionally need to work with highly motivated individuals. Because success and reaching the goal is only possible thanks to the efforts and talents of the employees. In this study, the concept of 'organizational commitment' is emphasized. It has been emphasized that 'organizational commitment' strengthens a culture of belonging at the work.

Keywords