TÜRKLERİN İSLAMİYET’E GİRİŞ SÜRECİ VE İSLAMİYET'İN TÜRK KADINININ SPORA KATILIMINA OLAN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 164-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türklerin İslamiyet ile tanışmaları Hz. Muhammed zamanında olmuştur. Hz. Muhammed; Medine’ye gittikten sonra İslam’ı yaymak için dışa dönük bir siyaset izlemiştir. Birçok devlet başkanına ve bölgelerinde nüfuzlu olan kimselere tebliğ mektupları göndermiştir. Bu mektuplardan bazılarının Türk büyüklerine gönderildiği ve mektubun “Türkçe” olduğu rivayet edilmektedir. Ancak Türkleri ciddi anlamda İslamlaştırma ve asimile etme çalışmaları Emeviler dönemine rastlamaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı, Türklerin İslam dinini kabul etmeden ve kabul ettikten sonra, Türk toplumunda kadının önemini ve spor yapabilme düzeyini ortaya koymaktır. Yapılan bu araştırmada; tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli; geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan bir yöntemdir.  Konu ile ilgili yazılı kaynakların incelenmesi sonunda; İslam dinini kabul etmeden önce Türk toplumunda kadının saygın bir yere sahip olduğu ve erkeklerle eşit haklara sahip olduğu görülmüştür.  İslamiyet’in kabulünden önce kadın, her zaman erkeğinin yanında yer almıştır. Kimi zaman erkeğiyle birlikte omuz omuza savaşmış, kimi zamansa erkeğiyle birlikte siyasi toplantılara katılarak fikirlerini belirtmiştir. Türklerde, kadın ve erkek arasındaki eşitliğin düzeyini gösteren en güzel örneklerden birisi; Göktürklerde, yayınlanan emirnamelerin Kağan ve Hatun namına ortak olarak imza edilmesidir. Emeviler döneminde, Buhara’yı İslamlaştırmak için yapılan saldırılarda, Buhara Türk Melikesi Kabac Hatun tarafından yönetilmekteydi. Türk kadını; siyasi ve sosyal hayatta erkekle aynı haklara sahip olduğu gibi, spor alanında da erkeğin yapabildiği bütün sporları yapabilmekteydi. Türk kadını; bir erkek gibi ata binebilmekte, erkek gibi ok atabilmekte ve hatta güreş bile yapabilmekteydi. Hatta bu spor dallarında kimi zaman erkeklerden daha üstün başarılar göstermişlerdir.  Yıllarca süren baskı ve işkenceler sonunda İslamiyet’in Türkler tarafından kabul edilmesinin ardından, Türk kadını toplum içerisinden yavaş yavaş silinmeye başlamıştır. Sosyal hayatta sahip oldukları birçok özgürlüklerini kaybetmeye başlamışlardır. İslamiyet’in Türk toplumunda tamamen baskın olmasının ardından ise, kadın sadece erkeğin emir ve isteklerini yerine getirir hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak, İslamiyet öncesinde severek ve isteyerek yaptığı güreş, binicilik ve okçuluk gibi sporları artık yapamaz hale gelmiştir. Ayrıca İslamiyet’in kabulü ile Türklere ait birçok geleneksel spor yapılamaz hale gelmiştir.

Keywords

Abstract

Meeting of Turks with Islam It was in the time of Mohammed. Hz. Mohammed; After going to Medina, he followed an outward-looking policy to spread Islam. He sent notification letters to many heads of state and influential people in their regions. It is rumored that some of these letters were sent to Turkish elders and that the letter was in "Turkish". However, the efforts to Islamize and assimilate the Turks seriously coincide with the Umayyad period. The aim of this study is to reveal the importance of women in Turkish society and the level of doing sports after the Turks accepted and accepted the religion of Islam. In this research; scanning model was used. Scanning model; It is a method that aims to describe a past or present situation as it exists. At the end of the examination of the written sources related to the subject; Before accepting Islam, it was seen that women had a respectable place in Turkish society and had equal rights with men. Before the adoption of Islam, the woman always stood by her man. Sometimes she fought shoulder to shoulder with her man, sometimes she participated in political meetings with her man and expressed her ideas. One of the best examples showing the level of equality between men and women in Turks; In the Göktürks, it is the joint signing of the published orders on behalf of Kagan and Hatun. During the Umayyad period, during the attacks to Islamize Bukhara, Bukhara was ruled by the Turkish Queen Kabac Hatun. Turkish woman; As he had the same rights as men in political and social life, he could do all the sports that men could do in the field of sports. Turkish woman; He could ride like a man, shoot arrows like a man, and even wrestle. In fact, they sometimes showed superior success in these sports branches than men. After years of oppression and torture, after the acceptance of Islam by the Turks, Turkish women began to gradually disappear from the society. They have begun to lose many of their freedoms in social life. After the complete dominance of Islam in Turkish society, women have become only to fulfill the orders and wishes of men. As a result, he could no longer do sports such as wrestling, horseback riding and archery, which he loved to do before Islam. In addition, with the adoption of Islam, many traditional sports belonging to the Turks have become impossible to do.

Keywords