TEKNOLOJİK SANAT UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞEN PARADİGMALAR VE SANATIN METALAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME: NFTUYGULAMASI

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 130-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. yüzyıl, özellikle teknolojik atılımlarım hız kazandığı, kültürel olguları ve sınırları belirgin olmayan, tüm disiplinlerin homojen hale geldiği bir döneme işaret etmektedir. Bu anlamda teknoloji, günümüz insanı ve toplumunu her alanda etkilemeye devam etmektedir. Bu alanlardan biri de şüphesiz sanat alanı ve teknolojinin sanat alanına yansımaları ile ivme kazanan dönüşümüdür. Nitekim teknolojiden etkilenen günümüz sanatçısı, farklı teknik ve materyaller ile ürettiği sanat eserlerini dijital platformlarda sunmaya başlamıştır. Hatta dijital dosyalarda saklanan eserlerin özgünlüğünün, güvenli bir şekilde tescil edilmesi ve alıcısıyla buluşması mümkün kılınmaktadır. NFT teknolojisi kullanılarak, özgün sanat eserlerinin sertifikalanmasına ve doğrudan el değiştirmesine imkan sağlanmıştır. Bugün teknoloji alanında, uygulamaların akademik yansımaları ve alan yazında yer alması yadsınamaz. Nitel araştırma yöntemlerinden, kaynak incelemesi yapılan bu çalışmanın, sanat alanında teknolojinin yansımalarının farklı açılardan incelenmesi ve güncel kaynaklardan beslenerek geleceğe yön veren çalışmaların üretilebilmesi için alan literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The 21st century marks a period in which technological breakthroughs have gained momentum, cultural facts and borders are not clear, and all disciplines have become homogeneous. In this sense, technology continues to affect today's people and society in every field. One of these areas is undoubtedly the transformation of the field of art and technology, which gained momentum with its reflections on the field of art. As a matter of fact, today's artist, affected by technology, has started to present works of art produced with different techniques and materials on digital platforms. In fact, it is possible to securely register the originality of the works stored in digital files and meet the buyer. By using NFT technology, it is possible to certify original works of art and directly change hands. Today, in the field of technology, it is undeniable that applications have academic reflections and take place in the literature. It is thought that this study, which is one of the qualitative research methods, will contribute to the field literature in order to examine the reflections of technology in the field of art from different angles and to produce works that shape the future by feeding from current sources.

Keywords