ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINI MOBBİNGE HAZIRLAMA DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 455-465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sıkça psikolojik baskı, psikolojik şiddet anlamlarında da kullanılan mobbing hakkında yapılmış pek çok araştırma vardır. Ancak bu araştırmaların çok küçük bir kısmı eğitim alanında yapılmıştır. Ne yazık ki mobbing hemen hemen bütün mesleklerde hayatın her alanında bulunmaktadır. Geleceğin kurucusu şimdinin aday öğretmenlerinin bu konuda bilinçli olmaları, nereden bilgi edineceklerini ve haklarını bilmeleri günümüzde mobbingin giderek arttığı bu ortamda büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da öğretmen adaylarının mobbing hakkındaki fikirlerini açığa çıkarmak ve bu fikirlerinin oluşmasında üniversite eğitimlerinin ne seviyede etkili olduğunu ölçmektir. Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunda Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde dördüncü sınıf öğrencisi olan iki tane sınıf öğretmenliği bölümü öğrencisi ve bir tane rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencisi vardır. Çalışma grubu toplamda iki kız ve bir erkek olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilen görüşmeler bilgi kaybı olmaması amacıyla kayıt altına alınmış ve daha sonra yazılı doküman haline getirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak yorumlanmış ve bazı istatistiksel bilgiler elde edilmiştir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda öğretmen adaylarının mobbingin ne olduğu hakkında bazı fikirlerinin olduğu ancak yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Sahip oldukları fikirleri mantık yürüterek, izledikleri belgeseller vasıtasıyla ya da sosyal hayatları sayesinde edindikleri ortaya çıkmıştır. Bu süreçte üniversite yaşantılarında mobbing hakkında herhangi bir eğitim almadıkları bu konudaki bilgilere kendi yöntemleri ile ulaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda aday öğretmenlerin mobbing hakkında daha fazla bilgiye nereden, ne şekilde ulaşabilecekleri konusunda da yeterli seviyede bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Keywords