SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARINA İLİŞKİN ‎İMAJ ALGILARI İLE KARİYER KARARLARI ARASINDAKİ ‎İLİŞKİ (SERHAT İLLERİ ÖRNEĞİ)‎

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 369-384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı spor bilimleri öğrencilerinin okullarına ilişkin imaj algıları ile kariyer kararları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Ağrı, Kars ve Iğdır Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise 612 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri SPSS (23) istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin normal dağıldığı tespit edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kanonik korelasyon analizi, pearson korelasyon analizi ve tanımlayıcı istatistik analizi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. Araştırmanın sonucunda spor bilimleri öğrencilerinin kariyer kararı ve imaj algısı puanları ile bölüm, yaş, aylık gelir, öğrenim gördüğü şehir ve aktif spor yapma değişkenleri arasında anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir. Araştırmada spor bilimleri öğrencilerinin kariyer kararı ve imaj algısı arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu, öğrencilerin imaj algısı arttıkça kariyer kararı puanlarının arttığı saptanmıştır. Araştırmada imaj algısından oluşan bağımsız değişkenler kariyer kararından oluşan bağımlı değişkenleri %53 oranında açıkladığı tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between the image perceptions of sports science students and their career decisions. The universe of the research consists of ‎students studying at Ağrı, Kars and Iğdır University, Physical Education and Sports Schools in the 2019-2020 academic year, and the sample is 612 students. Research data were analyzed with ‎SPSS (23) statistical package program. It was determined that the data were normally distributed. Independent ‎sample t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Canonical Correlation Analysis, Pearson ‎Correlation Analysis and descriptive statistical analysis were used in the analysis of the data. In the evaluation of the data, the level of significance was accepted as p<0.05. As a result of the research, a significant difference was found between the career decision and image perception scores of sports science students and the variables of department, age, monthly income, city of study and active sports. In the study, determined that there is a moderately positive relationship between the career decision and image perception of sports science students, and career decision making increases as the students' image perception increases. In the study, it was determined that the independent variables consisting of image perception explained the dependent variables consisting of career decision at the rate of 53%.

Keywords