EGE BÖLGESİ’NİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN SÜRDÜRLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-58
Number of pages: 80-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde ülkelerin temel sorunlarından biri enerjidir. Kentlerde nüfusun hızla artıyor olması ve sanayileşme gibi sebepler enerji ihtiyacını da artırmıştır. Dünyada ve ülkemizde enerji ihtiyacının büyük bir kısmı yenilenemez enerji kaynakları tarafından sağlanmaktadır. Fakat yenilenemez enerji kaynaklarının sürdürülemez olmasından dolayı alternatif enerji kaynaklarına yönelim başlamıştır.

Ülkemizde jeotermal enerji kaynaklarının %78’inin Ege Bölgesi’nde yer aldığı bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Ege Bölgesi’nin jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ege Bölgesi’nin jeotermal enerji potansiyeli ulusal ve uluslararası kaynaklar incelenerek açıklanmaktadır. Ege Bölgesi’nin tüm illerinde jeotermal enerji kaynağının bulunuyor olması hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Fakat bu potansiyelin farklı kullanım alanlarında ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte kullanımı sürdürülebilir enerji üretimi konusunda ülkemize daha fazla katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Today, one of the main problems of countries is energy. The rapid increase in population in cities and reasons such as industrialization have also increased the need for energy. A large part of the energy need in the world and in our country is provided by non-renewable energy sources. However, due to the unsustainability of non-renewable energy sources, the trend towards alternative energy sources has started.

It is known that 78% of geothermal energy resources in our country are located in the Aegean Region. Therefore, in this study, it is aimed to evaluate the geothermal energy potential of the Aegean Region. The geothermal energy potential of the Aegean Region is explained by examining national and international resources. The fact that there are geothermal energy sources in all provinces of the Aegean Region contributes to the economy of both the region and the country. However, the use of this potential in different areas of use and together with other renewable energy sources will contribute more to our country in terms of sustainable energy production.

Keywords