SPOR HAZIRLIK KURSLARINDA POLİSLİK SINAVLARINA HAZIRLANAN BİREYLERİN KARİYER STRESİ DURUMLARI

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 390-400
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı spor hazırlık kurslarında polislik sınavlarına hazırlanan bireylerin kariyer stresi durumlarını incelemektir. Araştırma modeli olarak, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma verilerini toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. Anket formunun ilk kısmında, araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Anket formunun ikinci kısmında ise, kariyer stresi ölçeği (KSÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 24 programı kullanılmıştır. Yapılan normallik testi (skewness, kurtosis) sonucunda verilerin +1,5 ile -1,5 aralığında normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden yararlanılmıştır. İkili grupların karşılaştırılmasında independent sample t testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (anova) kullanılmıştır. Çalışmada hata payı p<0,05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak spor hazırlık kurslarında polislik sınavlarına hazırlanan bireylerin kariyer stresi ölçeği (KSÖ) toplam puan ortalamasının x=45,12 olduğu görülmüştür. Buna göre spor hazırlık kurslarında polislik sınavlarına hazırlanan bireylerin kariyer stresi düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the career stress status of individuals who are preparing for the police exams in sports preparation courses. As the research model, the relational survey model was used. Questionnaire method was used to collect study data. The questionnaire form consists of two parts. In the first part of the questionnaire, the personal information form  created by the researchers was used. In the second part of the questionnaire, the career stress scale (CSS) was used. SPSS 24 program was used for data analysis. As a result of the normality test (skewness, kurtosis), it was determined that the data showed a normal distribution between +1.5 and -1.5. Parametric tests were used because the data showed a normal distribution. Independent sample t-test was used to compare paired groups, and one-way analysis of variance (anova) was used to compare multiple groups. The margin of error was taken as p<0.05 in the study. As a result, it has been observed that the career stress scale (CSS) total score average of individuals preparing for the police exams in sports preparation courses is x=45.12. Accordingly, it has been observed that the career stress levels of individuals who are preparing for the police exams in sports preparation courses are low

Keywords