GÖKÇEADA MÜZİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TİMOLEON ÇAKNİS’TEN DERLEMELER

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 144-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk halk müziği repertuvarı arşivinin temelleri, Cumhuriyet dönemi itibariyle yapılan çalışmalarla atılmıştır. İlk derleme gezileri ve bilhassa TRT kurumunun kuruluşundan sonra yapılan derlemeler, halk müziği arşivinin oluşumunda gerçekleştirilen en büyük çalışmalardır. Bu çalışmalarda repertuvara sözsüz (oyun havaları) ve sözlü eserler kaydedilmiş, sözlü eserler sadece Türkçe sözlü olanlardan oluşturulmuştur. Yüzlerce yıldır bu coğrafyada yaşayan farklı soydan insanlar aynı kültürü paylaşmış, duygularını aynı melodilerle ifade etmişlerdir. Fakat yapılan alan araştırmalarında gayrimüslim kaynak kişilerden pek istifade edilmemiştir. Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde tarafımızca gerçekleştirilen bu araştırmalarda, adanın yerlilerinden yaşayan tek müzisyen Timoleon Çaknis’ten sözlü-sözsüz eserler derlenmiştir. Derlenen eserlerin dolayısıyla adanın müzik kültürünün ana kara olan Çanakkale müzik kültürü ile neredeyse aynı olduğu, hora, kasap havası ve zeybek gibi türleri Gökçeada’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Rumlar ve Türklerin birlikte yaşayıp yaşattıkları tespit edilmiştir. Alan araştırması yöntemi ile yapılan bu çalışmada, literatüre yeni halk ezgileri kazandırmak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The foundations of the Turkish folk music repertoire archive were laid with the studies carried out as of the Republican period. The first compilation trips and especially the compilations made after the establishment of the TRT institution are the biggest studies in the formation of the folk music archive. In these studies, non-verbal (play tunes) and verbal works were recorded in the repertoire, and the oral works were created only from Turkish oral ones. People of different races living in this geography for hundreds of years have shared the same culture and expressed their feelings with the same melodies. However, in the field researches, non-Muslim sources were not used much. In the researches carried out by us in the Gökçeada district of Çanakkale province, verbal and nonverbal works were compiled from Timoleon Çaknis, the only musician living in the island's natives. Due to the collected works, it has been determined that the music culture of the island is almost the same as the music culture of Çanakkale, which is the mainland, and that the Turkish citizens Greeks and Turks living in Gökçeada, such as hora, butcher air and zeybek, live together. In this study, which was carried out with the field research method, it was aimed to bring new folk melodies to the literature.

Keywords