FRANSIZ DEVRİMİ SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN MİLLİYETÇİLİK AKIMININ OSMANLI DEVLETİ’NDE OLUMSUZ ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-59
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-05 22:22:28.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 540-555
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fransız Devriminden önce Avrupa’nın genelinde siyasi yapı olarak mutlak monarşinin etkinliği kendini çok etkin bir şekilde gösteriyordu. Monarşinin getirdiği siyasi baskı sonrasında toplum da kutuplaşmalara neden olmuştu. Bu toplumsal kutuplaşmalar ülke birliğini olumsuz etkilemekteydi. Fransız monarşi yönetiminin uyguladığı ağır ekonomik sorunların çözümünde vergilerin aşırı bir şekilde arttırılması Fransız toplumunun kendi yönetimine karşı cephe oluşturdu. Halkın yönetime olan bu siyasi cephe, devrimin oluşmasına neden oldu. Devrimle birlikte ulusçuluk akımı varlığını arttırma imkânını elde etti. Milliyetçilik akımı, çok uluslu devletleri etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de olumsuz etkiledi. Osmanlı Devleti, devrimin getirdiği bu olumsuz durum karşısında içinde bulunduğu; siyasi, ekonomik ve askeri faktörlerden dolayı azınlıkların çıkardığı isyanlara yetersiz kaldı. Bu çalışmamız da Fransız Devrimi sonrasında artan milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti’nde meydana gelen olumsuzluklar üzerinde durulmaya çalışıldı. Ayrıca bu olumsuzlukların hangi siyasi olaylara neden olduğuna da değinildi.

Keywords

Abstract

 Before the French Revolution, the effectiveness of the absolute monarchy as the political structure in Europe was manifested very effectively. After the political pressure brought by the monarchy, the society also caused polarization. These social polarizations adversely affected the unity of the country. The excessive increase in taxes in the solution of the severe economic problems implemented by the French monarchy led the French society against its own administration. This political front of the people against the government led to the formation of the revolution. With the revolution, the nationalist movement had the opportunity to increase its presence. The nationalism movement negatively affected the Ottoman Empire as well as the multinational states. The Ottoman Empire, in the face of this negative situation brought by the revolution; It was insufficient for the revolts of minorities due to political, economic and military factors. In this study, we tried to focus on the negativities of the increasing nationalism movement in the Ottoman Empire after the French Revolution. In addition, the political events caused by these negativities were also mentioned.

Keywords


 • Adadağ, Ö. (2007). Fransız Devriminin Evrenselliği Üzerine. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 03(11), 55-70.

 • Ağaoğulları, M. A. (1989). Fransız Devriminde Birey-Devlet İlişkisi (1789-1794. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 03, 195-228.

 • Akşin, S. (1994). Fransız İhtilalinin II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri Üzerine Bazı Düşünceler. Ankara Üniveristesi SBF Dergisi, 49(03), 23-29.

 • Anderson, M. S. (2001). Doğu Sorunu 1774-1923. (İ. Eser, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Armaoğlu, F. (1997). 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

 • Balibar, E. (2016). Yuttaşlık. (M. Erşen, Çev.) İstanbul: Monokl Yayınları.

 • Bayrak, M. (1999). 1821 Mora İsyanı ve Yunanistan'ın Bağımsızlığı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Berkes, N. (2002). Türkiye'de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Bolat, B. S. (2005). Fransız İnkılabı'nın Türk Modernleşme Sürecine Etkileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 149-167.

 • Cezar, M. (1971). Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi (Cilt V). İstanbul: Güven Basımevi.

 • Danişmend, İ. H. (1972). İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi (Cilt IV). Ankara: Türkiye Yayınevi.

 • Ekinci, E. (2016, 02 20). Devrimden Günümüze Fransz Siyasal Sistemin Evrimi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 149-172.

 • Eyicil, A. (2005). Siyasi Tarih 1789-1939. Ankara: Gün Yayınları.

 • Giritli, İ. (1989). Fransız İhtilali ve Etkileri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 05(15), 539- 550.

 • Gürel, Ş. S. (1993). Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan İlişkileri (1821-1993). Ankara: İmge Kitabevi.

 • J.M.Roberts. (2010). Avrupa Tarihi. (F. Aytuna, Çev.) İstanbul: İnkılap Yayınevi.

 • Karal, E. Z. (1988). Büyük Osmanlı Tarihi (Cilt 1). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

 • Karaman, M. A. (2018, Ağustos). Fransız İhtilali’nin Osmanlı İmparatorluğu’na Etkileri. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosoyal Bilimler, 62-79.

 • Kayıran, M., & Metintaş, M. Y. (2018). Türk Yunan İlişkileri (1878-1952). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi, 1(3), 33-73.

 • Kitritiks, D. (1974). Yunan Propagandası. (H. Devrim, Çev.) İstanbul: Kaynak Yayınları.

 • Mardin, Ş. (2009). Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu. İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Özkaya, Y. (1994). Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyanlık. Ankara: TTK Yayınları.

 • Öztuna, Y. (2004). Osmanlı Devleti Tarihi Siyasi Tarih (Cilt I). İstanbul: Ötüken Yayınları.

 • Sander, O. (1987). Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü. Osmanlı Diplomasisi Üzerine Bir Deneme . Ankara: SBF Yayınevi.

 • Sander, O. (1998). Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918'e. Ankara: İmge Yayınları.

 • Sarıca, M. (1970). Fransız İhtilali. İstanbul: Gerçek Yayınları.

 • Shaw, S. J. (1982). Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye (Cilt II). İstanbul.

 • Soysal, İ. (1999). Fransız İhtilalı ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789–1802). Ankara.

 • Tanıllı, S. (2004). Dünyayı Değiştiren 10 Yıl. İstanbul: Adam Yayıncılık.

 • Tuncer, H. (2000). 19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri (1814–1914). Ankara: Ümit

 • Uçarol, R. (1995). Siyasi Tarih (1789-1994). İstanbul : Filiz Kitabevi.

 • Uçarol, R. (2015). Siyasi Tarih 1789-2014. İstanbul: Der yayınları.

 • Yeliseyeva, N. V. (2010). Yakın Çağlar Tarihi . (Ö. İnce, Çev.) İstanbul: Yordam Kitap.

 • Yılmaz, Ö. F. (2018). Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a Osmanlı Tarihi (Cilt V). İstanbul: Çamlıca Yayınları.

 • Zürcher, E. J. (1995). Milli Mücadelede İttihatçılık. İstanbul: Bağlam Yayınları.

 • Zürcher, E. J. (2001). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. (Y. S. Günen, Çev.) İstanbul: İletişim

                                                                                                    
 • Article Statistics