COVID-19’UN GÖRÜNMEYEN KADIN EMEĞİNE ETKİSİ: ELAZIĞ İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 497-518
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Emek” terimi ile akla öncelikle bir ücret karşılığı istihdam edilmek gelse de bu durum, özellikle kadınlar açısından çok daha farklı örüntüler oluşturmaktadır. Kadınlar, emek piyasasındaki ücretli emeklerine ek olarak ev içinde de ücretsiz olmak üzere iki farklı emek türünü meydana getirmektedirler.  Ev içinde yerine getirilen ve herhangi bir maddi karşılığı bulunmayan bu işler, başta kadınlar ve -gelecekteki rollerine hazırlanmaları bakımından da- kız çocukları tarafından yerine getirilmektedir. Zira, kadınların ve kız çocuklarının ev içinde yerine getirdikleri işler, onların “öncelikli” işi olarak görülmektedir. Dolayısıyla kadın, istihdam piyasasına ücretli olarak katılıp-katılmamasından bağımsız olarak ev içerisinde yapılan tüm işlerden sorumlu tutulmaktadır. Küresel olarak tüm insanlığı etkileyen Covid-19 pandemisi ile de kadınların ve kız çocuklarının halihazırda ağır olan ve karşılıksız gerçekleştirdiği görünmeyen emeğinde daha fazla artış yaşanmıştır.

Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinin görünmeyen emeğe etkisini incelemektir. Çalışma, Covid-19 pandemisi ile ev içi yükleri daha fazla artan ev kadınlarının bu dönem içerisinde sahip oldukları rollerinin fark edilmesi ve görünmeyen emek hakkında toplumsal bilincin oluşturulabilmesi açısından önemlidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar seçilirken kartopu örneklem metodu kullanılmış ve görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini Elazığ ilinde bulunan 20 ev kadını oluşturmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda Covid-19 pandemisi ile ev kadınlarının iş yüklerinde artış, yaşam tarzlarının değişim meydana geldiği ve ekonomik zorlukların ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu sonuçlara ek olarak olumlu etkilerin de yaşandığı gözlenmiştir. 

Keywords

Abstract

Although the term “labour” is the first thing that brings to mind being employed for a wage, this situation creates unique patterns, especially for women. Women create paid labour in the labour market as well as unpaid labour in the home, which can be numbered as two different types of labour. These activities, which are carried out at home and do not have any monetary value, are carried out primarily by women and by girls -to being prepared for their future roles-. Because the work that women and girls perform at home is seen as their “priority” duty. Therefore, women are held responsible for all work done at home, regardless of whether they participate in the employment market as a paid employee or not. There has been a further increase in the already heavy and unpaid unseen labour of women and girls with the Covid-19 pandemic, which has affected all humanity globally.

The aim of this study is to examine the effect of the Covid-19 pandemic on unseen labour. The study is important to raising social awareness about unseen labour and recognising the roles of housewives, whose domestic responsibilities have grown more because of the Covid-19 pandemic. In the study, the semi-structured interview method, which is one of the qualitative research methods, was applied. The snowball sampling method was used to select participants, and interviews were conducted face to face. As a result of the evaluation, it was determined that the Covid-19 pandemic increased the workload of housewives, affected their lifestyles, and created economic difficulties emerged. In addition to these findings, it was observed that positive impacts were also experienced.

Keywords