RADYO YAYINCILIĞINDAKİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 411-454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Radyo icadından itibaren önemini kaybetmemiş, teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı başarmış bir kitle iletişim aracıdır. İnternet teknolojisi sayesinde meydana gelen gelişmeleri ‘dijitalleşme’ olarak kavramsallaştırdığımızda, dijitalleşmenin radyo yayıncılığının dönüşümü üzerindeki rolünü analiz etmek mümkün olacaktır. Bu çalışma, radyonun dijital iletişim çağına ne ölçüde adapte olduğunu anlamak ve radyo yayıncılığının dönüşümünü ortaya koymak bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; iletişim teknolojilerinin ve radyo içeriklerinin dijitalleşmesinin radyo yayıncılığında meydana getirdiği dönüşümü analiz etmektir. Bu araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemi ile on katılımcı dahil edilmiştir. Örneklem içerisinde yer alan katılımcılar, radyo yöneticiliği veya radyo programcılığı deneyimine sahip Türk radyoculardır. Bu çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla katılımcılardan veriler toplanmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma, dijitalleşmenin radyo yayıncılığında önemli dönüşümlere sebep olduğunu göstermektedir. Ayrıca, dijitalleşmenin radyo yayıncılığında yaşanan dijital dönüşüme hızlıca adapte olan radyo istasyonlarına yeni fırsatlar sunduğu tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

Radio is a mass communication tool that has not lost its importance since its invention and has managed to adapt to technological developments. When we conceptualize the innovations experienced through internet technology as 'digitalization', it will be possible to analyze the role of digitalization on the transformation of radio broadcasting. This study is important in terms of understanding the extent to which radio has adapted to the digital communication age and revealing the transformation of radio broadcasting. The aim of this study; The aim is to analyze the transformation in radio broadcasting caused by the digitalization of communication technologies and radio contents. Ten participants were included in this study with purposive sampling method. The participants in the sample are Turkish radio broadcasters who have experience in radio management or radio programming. In this study, in-depth interview technique, one of the qualitative data collection methods, was used. Data were collected from the participants through a semi-structured interview form. In the analysis of the data obtained from the participants, the descriptive analysis method was used. This research shows that digitization has led to significant transformations in radio broadcasting. In addition, it has been determined that digitalization offers new opportunities to radio stations that quickly adapt to the digital transformation experienced in radio broadcasting.

Keywords