KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HÂSILA İLE MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 401-410
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mutluluk, bireylerin yaşamlarından almış oldukları doyum ve olumlu geri dönüşlerin toplamı olarak ifade edilebilmektedir. Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla ise, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH)   ülke nüfusuna oranlanmasıdır. Mutluluk kavramının iktisat ile ilişkisi 1974 yılında Easterlin’in yayınlamış olduğu çalışma ile başlamaktadır. Easterlin bu çalışmada ekonomik büyüme ile mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemiş ve çalışma sonucunda literatüre Easterlin Paradoksu kazandırılmıştır. Türkiye’de mutluluk düzeyinin hesaplanması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır. Mutluluk düzeylerinin ilk kapsamlı ölçümü 2003 yılında yapılmıştır. Çalışmada, 2003-2020 yılları arasında satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kişi başına düşen GSYH ve orta düzeyde mutlu bireylerin oranı değişken olarak kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki dağılım grafiği yardımıyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda satın alma gücüne göre hesaplanan kişi başına GSYH’de meydana gelen bir birimlik artışın bireylerin mutluluk düzeylerini 0,0002 birim artırdığı sonucuna ulaşılmıştır

Keywords

Abstract

Happiness can be expressed as the sum of the satisfaction and positive feedback that individuals receive from their lives. The gross domestic product per capita is the ratio of the gross domestic product to the population of the country. The relationship between happiness and economics begins with the study of  Easterlin in 1974. Easterlin (1974) examined the relationship between happiness and economic growth, and as a result of the study, Easterlin Paradox was brought to the literature. The calculation of happiness in Turkey is made by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT). It had been made the first comprehensive measure of happiness in 2003. In study, the variables of gross domestic product per capita (GDP) and the ratio of moderately happy individuals calculated according to purchasing power parity between 2003 and 2020 were used. The relationship between the variables was examined with the help of the scatterplot. As a result of the study, it was concluded that a one-unit increase in the gross domestic product per capita calculated according to purchasing power increases the happiness levels of individuals by 0.0002 units.

Keywords