KÜLTÜRLEŞME STRATEJİLERİ VE KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN ARACI ROLÜ: MARMARA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 359-389
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kitle iletişim araçlarının teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişim ve dönüşüme uğraması küreselleşmenin hız kazanmasını sağlamıştır. Küreselleşmenin ve dünya üzerindeki temasların artmasıyla birlikte insanlar ekonomik, ticari, siyasi, eğitim gibi çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerinden ayrılmışlardır. Son zamanlarda artan göçler nedeniyle ülkelerin uluslararası rekabet içine girmesi, bilim, sanat, kültür etkinliklerinin daha fazla gelişmesi ve eğitimdeki kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar fazlalaşmıştır. Ayrıca uluslararası öğrenci değişimlerine verilen önem, farklı ülkelere öğrencilerin eğitim amacıyla gönderilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla bu durum ülkelerin kültürlerarası etkileşimlerini artırmıştır. Bu süreç içerisinde farklı bir ortama giren yabancı öğrenciler uyum sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Yeni bir topluma adapte olmaya çalışan yabancı öğrenciler ucuz, kolay ve hızlı bir şekilde iletişim sağlayan sosyal medyaya yönelmektedirler. Yeni bir topluma adapte olmaya çalışan yabancı öğrencilerin aynı zamanda çevresiyle anlayış, saygı, güven içerisinde bir ilişki sürdürmesi önem taşımaktadır. Bu durum ise kültürlerarası duyarlılığın önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu çalışma yabancı öğrencilerin sosyal medya kullanımlarının kültürleşme tutumlarına ve kültürlerarası duyarlılık düzeylerine etkisinin araştırılmasına yönelik gerçekleştirilmiştir. Genel tarama yöntemiyle Marmara Bölgesi’ni temsil etmek üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren 801 yabancı uyruklu öğrenciye olasılıksız örnekleme türlerinden olan amaçlı örneklem yöntemiyle ulaşılmış ve yüz yüze anket yapılmıştır. Çalışma sonucunda veriler betimsel istatistik tekniği ve bir istatistik modelleme tekniği olan Yapısal Eşitlik Modelleme (YEM) tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yabancı öğrencilerin kültürleşme tutumlarından en çok bütünleşme tutumunu benimsediği ve bütünleşme tutumunun kültürlerarası duyarlılık üzerindeki etkisinin pozitif olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre marjinalleşme stratejisini benimsemeyi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen önemli bulgulardan biri ise ayrışma tutumunun kültürlerarası duyarlılığı pozitif yönde etkilemesidir. Çalışma sonucunda kültürleşme stratejisi ile kültürlerarası duyarlılık arasındaki ilişkide sosyal rutinlerle bütünleşme ile sosyal bütünleşme ve duygusal bağlantının aracı bir rolünün olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The change and transformation of mass media due to technological developments has accelerated globalization. With the increase of globalization and contacts in the world, people have left their countries for various reasons such as economic, commercial, political and education. Recently, due to the increasing immigration, studies have increased in the international competition of countries, the further development of science, art and cultural activities, and the increase in the quality of education. In addition, the importance given to international student exchanges has enabled students to be sent to different countries for educational purposes. Therefore, this situation has increased the intercultural interactions of countries. In this process, foreign students who enter a different environment are faced with adaptation problems. Foreign students trying to adapt to a new society tend to use social media, which provides cheap, easy and fast communication. It is important that foreign students trying to adapt to a new society also maintain a relationship with their environment in understanding, respect and trust. This situation reveals the importance of intercultural sensitivity. Therefore, this research was carried out to investigate the effects of foreign students' social media use on their acculturation attitudes and intercultural sensitivity levels. In order to represent the Marmara Region, 801 foreign students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University, Trakya University, Uludağ University and Istanbul University were reached using the purposive sampling method, which is one of the non-random sampling types, and a face-to-face survey was conducted. As a result of the research, the data were analyzed with the descriptive statistics technique and the Structural Equation Modeling (SEM) technique, which is a statistical modeling technique. As a result of the research, it was revealed that foreign students mostly adopted the integration attitude among acculturation attitudes and the effect of integration attitude on intercultural sensitivity was positive. In addition, it was concluded that male students preferred to adopt the marginalization strategy compared to female students. One of the important findings obtained is that the attitude of separation positively affects intercultural sensitivity. As a result of the research, it was determined that integration with social routines, social integration and emotional connection do not have a mediating role in the relationship between acculturation strategy and intercultural sensitivity.

Keywords