ÖĞRETMENLERİN HATA YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ İŞE CEZBOLMA VE ÖRGÜTSEL YARATICILIĞA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-59
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-01 22:28:26.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 212-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı,  hata yönetimi kültürü,  işe cezbolma ve örgütsel yaratıcılığa yönelik öğretmen görüşlerini değerlendirmektir. Elazığ il merkezindeki 5 eğitim bölgesindeki ilkokul ve ortaokullarda görevini devam ettiren öğretmenler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada nicel ve nitel desenlerin birlikte kullanıldığı karma yöntemlerden biri olan sıralı açımlayıcı desen kullanılmıştır. Nicel desende, ortalama ve frekans kullanılmıştır. Araştırmanın nitel bölümünde, veri elde etmek için vignette tekniği ile hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlerin; hata yönetim kültürü, işe cezbolma ve örgütsel yaratıcılığa yönelik görüşlerinin neler olduğunu anlamak için ortalamalara bakılmıştır. Öğretmenlerin; hata yönetim kültürü, işe cezbolma ve örgütsel yaratıcılığa yönelik görüşlerinin katılıyorum düzeyinde olduğu görülmüştür. Araştırmanın nitel boyutunda ise, öğretmenlerin hataları yönetme konusunda yetkin olduğu, hataları paylaştıkları, yöneticilerin hatalara yönelik olumlu tepkiler verdiği, öğretmeni işine cezb eden etkenlerin çoğunlukta olduğu, öğretmenlerin mesleklerini anlamlı bulduğu, öğretmenlerin bireysel yaratıcılık davranışlarına sahip olduğu, okulda toplumsal ve yönetsel yaratıcılık davranışlarının da olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to determine the teacher opinion about error management culture   work engagement and organizational creativity. The sample group of the research consists of teachers working in primary and secondary schools in 5 educational regions in Elazığ province center. The mixed method, in which quantitative and qualitative designs are used together, was used in the research. Average and frequency is used in the quantitative design. In the qualitative design part of the research, a semi-structured interview form prepared with vignette technique was used to obtain data. The data were analyzed using content analysis. İn order to understand what teachers' views on error management culture, work engagement, and organizational creativity, the averages were looked at. It was observed that the teachers' opinions about the culture of error management, work engagement and organizational creativity were at the level of "I agree". In the qualitative dimension of the study, it was found that teachers were competent in managing mistakes, shared mistakes, administrators gave positive responses to mistakes, the factors that attracted teachers to their jobs were the majority, teachers found their profession meaningful, teachers had individual creativity behaviors, and there were social and managerial creativity behaviors at school has been seen.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics