TARAFTARLARIN KULÜPLERİNE GÜVEN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI: ELAZIĞ SPOR ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu araştırmada Elâzığ spor taraftarlarının spor kulüplerine güvenirliğinin ne düzeyde sergilendiğine yönelik çeşitli demografik özelliklere göre incelemektir. Taraftarların gözünde kulübe duyulan güven ne kadar yüksekse onların kulübe olan bağlılık ve destekleri de bir o kadar yüksek olmaktadır. Araştırmanın örneklemi Elazığ Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde Elazığ spor taraftarları adına kurulmuş dört adet taraftar kulübü derneği olup, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya söz konusu olan veriler anket yöntemi kullanılarak taraftarlara gönüllülük esasına göre taraftar kulübüne üye olan 168 kişi ve Elazığ spor taraftarı olan ancak kulüp üyeliği olmayan 51 taraftara uygulanmış ve araştırma verileri toplamda 219 kişiye yüz yüze uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada, Açak ve Karademir (2019) tarafından geliştirilen “Spor Kulübüne Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Taraftarların spor kulübüne güven düzeylerinin cinsiyet, eğitim, kulüp üyeliği ve taraftar tanımı değişkenine göre karşılaştırmasında anlamlı farklılık görülmüş olup yaş değişkenine göre ise anlamlı farklılık görülmemiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the reliability of Elazig sports fans to sports clubs according to various demographic characteristics. The higher the trust in the club in the eyes of the fans, the higher their commitment and support to the club. The sample of the research was four fan club associations established on behalf of Elazig sports fans in the Provincial Directorate of Civil Society Relations of the Governorship of Elazig, and the quantitative research method was used. The data in question were applied to 168 people who are members of the fan club on a voluntary basis, and 51 fans who are Elazig sports fans but do not have a club membership, using the questionnaire method, and the research data was obtained by applying face-to-face to 219 people in total. The "Confidence Scale in Sports Club" developed by Açak and Karademir (2019) was used in the research. There was a significant difference in the comparison of the trust levels of the fans to the sports club according to the variables of gender, education, club membership and fan definition, but no significant difference was observed according to the age variable.

Keywords