AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİLLƏRİNDƏ FEİLİN NÖV KATEQORİYASININ TƏDQİQİ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 14-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azərbaycan dilçiliyində feilin növ kateqoriyası digər dillər ilə müqayisədə daha da zəngindir. Bir çox müxtəlifsistemli dillərdə feilin növ kateqoriyasının bir sıra məna növlərinin (qarşılıqlı, icbar) olmamasına baxmayaraq Azərbaycan dilində olması dilimizin zənginliyi ilə bağlıdır. Bunlarla paralel olaraq müxtəlif sistemli dillərdə məna növlərinin analitik yolla düzəlməsi, lakin bundan fərqli olaraq Azərbaycan dilində morfoloji yolla düzəlməsi onu bu dilə xas olan sintaktik parametrlərdən bir qədər uzaqlaşdırır.Feilin növ kateqoriyası istər Türkologiyada,  istərsə də Azərbaycan dilçiliyində vahid olaraq ənənəvi bölgünün daha məqsədə uyğun və uğurlu olduğunu hesab edərək 5 məna növü kimi ifadə edilməsini daha düzgün hesab edirik. Məhz elə biz də bu bölgüylə razılaşaraq bu və ya digər dərəcədə feilin növ kateqoriyasının 5 məna növü kimi təsnif edilməsini və onun müstəqil qrammatik kateqoriya kimi ifadə edilməsini daha məqsədə uyğun hesab edirik.

Keywords

Abstract

In Azerbaijani linguistics, the type category of the verb is richer than in other languages. Despite the absence of a number of meaning types (reciprocal, imperative) of the verb type category in many languages ​​with different systems, it is related to the richness of our language. In parallel with these, the analysis of the types of meaning in different systematic languages, but in contrast to this, the morphological formation of the Azerbaijani language makes it somewhat distant from the syntactic parameters specific to this language. The type category of the verb, both in Turkology and in Azerbaijani linguistics, is a unit of the traditional division that is more suitable and considering that it is successful, we think it is more correct to express it as 5 types of meaning. We also agree with this division, and to one degree or another, we consider it more appropriate to classify the type category of the verb as 5 meaning types and express it as an independent grammatical category.

Keywords