MANTAR YÖNETİM TARZI VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLİŞKİSİ: EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 324-338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerin sahip oldukları kaynaklar veya olanaklar dışında yöneticilerin benimsedikleri yönetim tarzı da rekabet edebilme ve sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Ayrıca, yönetim tarzının çalışanların motivasyon ve performanslarını da etkilediği bilinmektedir. Yöneticiler örgütteki olası karmaşaları engellemek, panik havasını ortadan kaldırmak veya bilgi paylaşımından kaçınmak için mantar yönetim tarzını tercih edebilirler. Bu durum çalışanlarda sessizlik veya içe kapanma gibi olumsuzluklara neden olabilir. Oysa başarılı örgütlerin şeffaf ve katılımcı bir yönetim tarzını benimsedikleri bilinmektedir. Bu kapsamda eğitim kurumlarında özellikle de özel eğitim kurumlarında uygulanan yönetim tarzının çalışanlar üzerindeki etkisinden hareketle, çalışmanın temel amacı belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmanın amacı mantar yönetim tarzı ve örgütsel sessizlik ilişkisini araştırmaktır. Çalışmada Ankara’daki bir özel eğitim kurumundaki öğretmenlere anket uygulanmıştır. Araştırma bulgularının sonuçlarına göre; algılanan mantar yönetim tarzı ile örgütsel sessizlik arasında orta seviyede pozitif bir ilişki olduğu ve algılanan mantar yönetim tarzının örgütsel sessizliği etkilediği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Apart from the resources or opportunities that organizations have, the management style adopted by the managers is also important in terms of competitiveness and sustainability. It is also known that the management style affects the motivation and performance of the employees. Managers may prefer the mushroom management style to prevent possible confusion in the organization, to eliminate the atmosphere of panic or to avoid sharing information. This situation can cause negative effects such as silence or introversion in employees. However, it is known that successful organizations adopt a transparent and participatory management style. In this context, the main purpose of the study was determined, based on the effect of the management style applied in educational institutions, especially in private educational institutions, on employees. In this context, the aim of the research is to investigate the relationship between mushroom management style and organizational silence. In the study, a questionnaire was applied to teachers in a private education institution in Ankara. According to the results of the research findings; It has been revealed that there is a moderate positive relationship between perceived mushroom management style and organizational silence, and perceived mushroom management style affects organizational silence.

Keywords