COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA ETKİLERİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 519-539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar sosyal ve fiziksel mesafenin önemli olduğu Covid-19 pandemi sürecinde farklı kitle iletişim kanallarına ve sosyal medyaya yönelmişlerdir. Bu kapsamda çalışmada Covid-19 pandemisinin sosyal medya kullanımı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada ilgili sürecin sosyal medya kullanımına etkileri Uşak Üniversitesi’nde akademik ve idari çalışanlar için incelenmiştir. Araştırmanın modeli, ilişkisel tarama modeli olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama araçları “Sosyal Medya Kullanım Amaçları” ve “Sosyal Medya Bağımlılık” ölçekleridir. Elde edilen bulgular sonucunda pandemi sürecinde bireylerin sosyal medya kullanımlarında artış olduğu tespit edilmiştir. Pandemi süreci için bireylerin sosyal medya kullanımı değerlendirildiğinde, pandemide sosyal medyada geçirilen süre, konuyla ilgili bilgi edinmek için sosyal medya kullanım durumu ve süreçle ilgili bilgi edinmede en sık kullanılan sosyal medya aracı, bu zaman zarfında sosyal kullanımındaki değişim bireylerin sosyal medya kullanımlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu sonuçlar Covid-19 pandemisiyle birlikte bireylerin sosyal medya kullanımlarının ve kullandıkları sosyal medya araçlarının değiştiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

People have turned to different mass communication channels and social media during the Covid-19 pandemic, where social and physical distance is important. In this context, it is aimed to determine the effects of the Covid-19 pandemic on social media use. For this purpose, the effects of the relevant process on the use of social media were examined for academic and administrative staff at Uşak University. The model of the research was determined as the relational screening model. Data collection tools in the study are “Social Media Use Purposes” and “Social Media Addiction” scales. As a result of the findings, it was determined that there was an increase in the use of social media by individuals during the pandemic process. When the social media use of individuals for the pandemic process is evaluated, it has been concluded that the time spent on social media in the pandemic, the status of social media use to obtain information on the subject and the most frequently used social media tool to obtain information about the process, the change in social use during this time affects the social media use of individuals. All these results show that individuals' use of social media and the social media tools they use have changed with the Covid-19 pandemic.

Keywords