II. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 556-568
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti’nde askeri, mülki ve eğitim alanında değişiklikler yapıldı. Siyasi ve askeri alanlarda oluşan olumsuzlar nedeniyle yönetimde aksaklıklar görüldü. Yönetimin başında olan padişah, devleti içinde bulunduğu buhrandan kurtarmak için ıslahat girişimlerinde bulundu. XIX. yüzyılda batılılaşma hareketleri arttı. Bu alan da yapılan yeniliklerin temelinde, batının ekonomik ve teknolojik seviyesine gelebilme ve batı gibi kalkınma düşüncesi hâkimdi. Bu sebeple sosyal ve ekonomik alanlarda da yenilikler yapıldı.

            II. Mahmut dönemi modern bürokratik bir yapıya göre şekillendi. Geleneksel kurumlar yerine merkezi ve modern bir devlet şekli oluşturuldu. II. Mahmut merkez teşkilatında yapılan değişikliklere ek olarak amacını anlatmak için politik ve sosyal amaçlı yurt gezileri yaptı. Devlet kurumları ve sarayın Batılaşmasını sağladı. Devlet kurumlarıyla birlikte müzik, toplum hayatı, kılık ve kıyafette modernleşti. Türk ordusunun modern şekli olan Asakiri Mansurei Muhammediye kuruldu. Mızıka-i Hümayun, Harbiye mektepleri ve Rüştiyeler açtı. Posta teşkilatı kuruldu, karantina uygulandı, ilk defa nüfus sayımını yapıldı ve donanmada modernleştirildi. Tercüme odaları açıldı ve merkezi, otorite ayanlarla paylaşıldı. Senedi ittifakın yapılması, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, arazinin tapulanması, vatandaşlar arasında eşitlik, Takvimi Vekayi’nin çıkarılması gibi birçok alanda yenilikler II. Mahmut tarafından yapıldı.

Keywords

Abstract

II. During the reign of Mahmut II, changes were made in the military, civil and educational fields in the Ottoman Empire. Due to the negativities in the political and military fields, disruptions were observed in the administration. The sultan, who was at the head of the administration, made reform attempts to save the state from the crisis it was in. XIX. In the 19th century, westernization movements increased. On the basis of the innovations made in this field, the idea of ​​reaching the economic and technological level of the West and development like the West was dominant. For this reason, innovations were also made in the social and economic fields. 

II. Mahmut period was shaped according to a modern bureaucratic structure. Instead of traditional institutions, a centralized and modern form of government was created. II. In addition to the changes made in the central organization, Mahmut made country tours for political and social purposes to explain his purpose. It enabled the westernization of state institutions and the palace. Along with the state institutions, music, social life, dress and dress were modernized. Asakiri Mansurei Muhammediye, the modern form of the Turkish army, was established. He opened Mızıka-i Hümayun, Military Schools and Secondary Schools. The postal service was established, quarantine was implemented, the census was carried out for the first time, and the navy was modernized. Translation rooms were opened and the center was shared with the authorities. Innovations in many areas such as making a deed alliance, abolishing the Janissary Corps, deeding the land, equality among citizens, issuing the Calendar Vekayi. Made by Mahmoud.

 

 

 

Keywords