Hüseyin Nihal Atsız'ın Eserlerinde Tarih Bilinci

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 339-358
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hüseyin Nihal Atsız Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Osmanlı Devletinin yıkılış sürecinde dünyaya gelen Atsız, hayatı boyunca dünyada ve özelde de Türkiye’de meydana gelen siyasi ve sosyal değişmelere şahit olmuştur. İmparatorluğun tarih sahnesinden çekilmesinin ardından kurulan devletin resmi ideolojisinin, tarih ve kültür anlayışının nasıl olması konusundaki tartışmalara şahit olan ve katılan Atsız, Türk milletinin içine düştüğü buhranlardan tarihe yönelerek çıkabileceğine inanır. Edebi eserin etkisinin ve gücünün farkında olan yazar, tarih disiplininden elde ettiği birikimi kurgusal eserlerinde kullanır ve toplumda bir tarih bilinci oluşturmaya çalışır. Hüseyin Nihal Atsız, 1941-1972 seneleri arasında altı roman yazmıştır. Bunlardan Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların Dirilişi ve Deli Kurt konusunu Türk tarihinden alan romanlarıdır. Nihal Atsız'ın milli şuurla yoğurduğu bu romanlarında Türk tarihini, oluşturduğu kurguyla tekrar canlandırdığı görülür. Dalkavuklar Gecesi ve Z Vitamini adlı romanlar hicvin; Ruh Adam romanı ise daha çok ruhsal çatışmaların ve çözümlemelerin ön plana çıktığı romanlar olmakla birlikte tarihî ve milli şuurun kendisini hissettirmeye devam ettiği görülür. Fikirleri dolayısıyla, hayatı boyunca mücadele etmek zorunda kalan Nihal Atsız, eserlerine de bu mücadeleyi yansıtarak ve yeni nesle milli ve tarihi şuuru aşılayarak "milli terbiyeye hizmet" etmiştir. Bu çalışmada Atsız’ın romanlarından ve fikri eserlerinden hareketle onun sahip olduğu ve topluma yaymaya çalıştığı tarih bilincinin tespit ve tahlili yapılacaktır.

 

Keywords

Abstract

Hüseyin Nihal Atsız is one of the important names of Turkish Literature in the Republican Period. Atsız, who was born during the collapse of the Ottoman Empire, witnessed the political and social changes that took place in the world and especially in Turkey throughout his life. Atsız, who witnessed and participated in the discussions about the official ideology, understanding of history and culture of the state that was established after the withdrawal of the empire from the stage of history, believes that the Turkish nation can get out of the crisis by turning to history. The author, who is aware of the impact and power of the literary work, uses the knowledge he gained from the discipline of history in his fictional works and tries to create a historical consciousness in the society. . Huseyin Nihal Atsız wrote six novels between the years 1941-1972. Among these novels Death of Bozkurts (Bozkurtların Ölümü), Invigoration of Bozkurts (Bozkurtların Dirilişi) and Lunatic Wolf (Deli Kurt) are the ones which took their subjects from Turkish history. Nihal Atsız who remolded these novels with national conscience revived Turkish history with the fiction that he formed. In The Night of Sycophants (Dalkavuklar Gecesi) and Vitamin Z (Z Vitamini) satire, in the Soul Man (Ruh Adam) psychological conflicts and resolutions come to the fore together with historical and national conscience being felt. Nihal Atsız who had to struggle throughout his life because of his ideas reflected this struggle into his works and served to "national upbringing" by instilling national and historical conscience to the new generations. In this study, based on Atsız's novels and intellectual works, the historical consciousness that he has and tries to spread to the society will be determined and analyzed.

Keywords