ÇORUM TÜRKÜLERİNDE SÖZEL UNSURLAR VE KÜLTÜREL MOTİFLER

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 89-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türküler, gerek sözel unsurları gerekse ses aralıkları ve melodik yapıları bakımından halk kültürü ile müzik bilimi arasında bağ oluşturmaktadır. Bu bağı kuvvetli kılan ana taşıyıcı hiç şüphesiz, yöre insanının kültürel alt yapısı ve özgün ifade gücüdür. Türk toplumunun sanatsal anlamda milli kimlik kodlarını oluşturan türküler, âşıkların diliyle, ozanların sesiyle asırlar öncesinden günümüze ulaşmaktadır. Türkülerin konuları ve içerikleri sayesinde geçmişin izlerini hissetmekle beraber yörenin fiziki ve beşeri özelliklerini de anlayabilmekteyiz. Bu bağlamda türküler toplumun yaşayan hafızası olmakla beraber yörenin sosyo-kültürel bir zenginliğidir.

Kültür ve kimlik nişanesi olan türkülerin sözel unsurlarının ve motiflerinin incelenmesi bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada türkülerin melodik yapılarına, ritmik hareketliliklerine, makam dizilerine değinilmeden sadece sözsel analizlerine yer verilmiştir. Türküleri betimsel olarak inceleyen bu araştırma, TRT Türk Halk Müziği repertuarında yer alan ve halk arasında kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa okunan 45 türkü üzerinde yapılmıştır. Çorum halk kültürüne dair yazılmış tezler, çeşitli dergilerde kaleme alınmış makaleler titizlikle incelenerek çalışmanın çerçevesi oluşturulmuştur. Çalışmanın problem kısmı “Çorum türkülerindeki sözel unsurlar nasıldır ve kültürel motifler nasıl ifade edilmiştir ?” sorularıyla şekillendirilmiştir. Türkülerin konularına göre tasnif edilmelerinin ardından türkülerde geçen çeşitli öğeler, özel isimler, yaşama dair kelimeler, coğrafi unsurlar, kadın ve erkek isimleri, semboller ve motifler tablolar halinde sunulmuştur.

Araştırmanın sonuç kısmada ise hazırlanan tüm tablolara dair bahisler açılmış ve kısaca yorumlanmıştır. Çorum türküleri konuları bakımından incelendiğinde ağırlıklı olarak aşk ve sevda konulu türküler ilk sırayı almaktadır.

Keywords

Abstract

Folk songs form a link between folk culture and music science in terms of both their verbal elements, their vocal ranges and their melodic structures. The main carrier that makes this bond strong is undoubtedly the cultural background and unique expression power of the local people. The folk songs that constitute the national identity codes of the Turkish society in the artistic sense have survived centuries ago with the language of the minstrels and the voices of the bards. Thanks to the subjects and contents of the folk songs, we can understand the physical and human characteristics of the region as well as feeling the traces of the past. In this context, folk songs are the living memory of the society, as well as a socio-cultural richness of the region.

The examination of the verbal elements and motifs of the folk songs, which are cultural and identity signs, forms the basis of this research. In the study, only the verbal analyzes of the folk songs are included without mentioning their melodic structures, rhythmic movements and maqam scales. This research, which examines folk songs descriptively, was carried out on 45 folk songs included in the TRT Turkish Folk Music repertoire and sung from generation to generation among the public. The framework of the study was formed by carefully examining the theses written on the folk culture of “Çorum” and the articles written in various journals. The problem part of the study is "How are the verbal elements in “Çorum” folk songs and how are the cultural motifs expressed?" shaped by questions. After the folk songs are classified according to their subjects, various elements, proper names, words about life, geographical elements, male and female names, symbols and motifs are presented in tables.

In the conclusion part of the research, bets on all the tables prepared were opened and briefly interpreted. When the folk songs of “Çorum” are examined in terms of their subjects, the folk songs about love take the first place.

Keywords