AKADEMİDE KADIN KİMLİĞİ / KADIN AKADEMİSYENLER

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 111-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık var olduğu günden bugüne kadar kadına verilen değer toplumlara göre farklılık gösterse de, kadın genellikle cinsiyet kavramı dikkate alındığında ikincil planda yer almıştır. Özellikle ataerkil ve doğu toplumlarında kadın çocuk bakmak ve gündelik işlerle meşgul olmalıdır. Fakat modernleşen dünya ile batıda ve 20. Yüzyıldan itibaren doğu ve diğer toplumlarda kadının toplumdaki yeri ve statüsü değişmeye başlamıştır. Bu süreçte, kadın sadece evde değil iş hayatında ve sosyal hayat içerisinde kendine yer bulmaya başlamıştır. Bu gelişim ile birlikte birçok toplumda kadına bakış olumlu yönde değişmiş ve iş hayatında önemli roller üstlenmeye başlamışlardır. Toplumun her alanında kendini kanıtlayan kadın günümüzde sanat, müzik ve eğitim alanlarında da adından söz ettirmeye başlamıştır. Günümüzde müzik, resim, heykel, plastik sanatlar ve birçok sanat alanında kadınların elde ettiği akademik başarılardan söz edilmektedir. Sanatın her alanında olduğu gibi sanat eğitiminde de kadın akademisyenler günümüzde büyük başarılar sağlamaktadır. Çalışmamızda lisans düzeyinde müzik eğitimi veren konservatuvar, güzel sanatlar fakülteleri ve eğitim fakültelerinde çalışan kadın akademisyenler ve çalışma alanları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ülkemizde müzik alanında çalışan kadın akademisyenlerin hangi alanlarda ve konularda eğitim verdikleri ve uzmanlaştıkları alanlar belirlenmiş, bu alanda kadın akademisyenlerin eğitime hangi alanlarda katkı sağladıkları araştırılmıştır. Bu çalışmanın kadın akademisyenler ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılar için önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

From the very first day of humanity, women have always been in the background. Especially in patriarchal and eastern societies, women should be busy with childcare and daily work. However, with the modernizing world, the place and status of women in the society have begun to change in the west and since the 20th century in the east and other societies. In this process, women began to find a place for themselves not only at home but also in business and social life. With this development, the perspective of women in many societies has changed positively and they have begun to play important roles in business life. The woman who has proven herself in every field of society has started to make a name for herself in the fields of art, music and education. Today, academic achievements of women in music, painting, sculpture, plastic arts and many arts are mentioned. The woman started to come into her own in the fields of art, music and education by proving herself in every field of society. As in every field of art, female academicians are achieving great success in art education today. In our study, female academicians working in the conservatory and fine arts faculties that provide undergraduate music education and their fields of study were examined. As a result of the study, in which fields and subjects the female academicians working in the field of music teach and the areas they specialize in were determined, and it was investigated in which areas the academicians contributed to the education in this field. It is thought that this study will be an important resource for researchers who will work on female academics.

Keywords