KORO ÜYELERİNİN KORO TAKIM ALGILARI İLE DUYGUSAL ZEKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 285-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı koro üyelerinin, koro takım algısı ile duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu iki değişkenin cinsiyet, koro performans deneyimi, yaş ve koro deneyimi değişkenlerine göre fark yaratıp yaratmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmış, çalışma grubunu Kocaeli Üniversitesi korosu, 100 Ses Ulusal Gençlik korosu, Heripus korosu, Sansev Lazika korosu, Sansev Oda korosu ve Korosa korosunda bulunan altı farklı koronun üyesi olan toplam 150 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Koro Takım Algısı Ölçeği ve Duygusal Zekâ Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda koro üyelerinin koro takım algıları ile duygusal zeka düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ve orta düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca koro üyelerinin koro takım algılarının kadınların lehine anlamlı bir şekilde yüksek olduğu, koro performans deneyimine sahip koro üyelerinin lehine anlamlı bir fark yarattığı, daha uzun süreyle koro üyesi olanlar lehine anlamlı fark gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Duygusal zeka ve alt ölçek puanlarının koro performans deneyimine sahip olan koro üyelerinin lehine anlamlı bir farklılık oluşturduğu, ayrıca koro üyelerinin yaş grupları yükseldikçe duygusal zeka puanlarının da yükseldiği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between chorus team perception and emotional intelligence levels of choir members and to reveal whether these two variables make a difference according to gender, choral performance experience, age and choral experience variables. Relational scanning model was used in the research, and the study group consisted of a total of 150 people who were members of six different choirs in Kocaeli University Choir, 100 Voices National Youth Choir, Heripus choir, Sansev Lazika choir, Sansev Chamber Choir and Korosa Choir. The data of the research were collected with Personal Information Form, Chorus Team Perception Scale and Emotional Intelligence Scale. As a result of the research, it was determined that there is a positive and moderate relationship between the choir members' chorus team perceptions and their emotional intelligence levels. In addition, it was concluded that the chorus team perceptions of the choir members were significantly higher in favor of women, a significant difference was made in favor of the choir members with choir performance experience, and a significant difference in favor of those who were members of the choir for longer period of time. It was determined that emotional intelligence and subscale scores made a significant difference in favor of choir members who have chorus performance experience, and emotional intelligence scores increased as the age groups of choir members increased.

Keywords