21. YÜZYILDA TÜRK HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER: TESPİTLER VE ÖNERİLER

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 254-267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hakikat ötesi çağ, dijital kültür, post-hümanizm ve sanal gerçeklik gibi anahtar kelimelerin birlikte çokça anıldığı 21. yüzyılda teknolojiye bağlı olarak gelişen ve hızlı bir şekilde değişen-dönüşen insan üretim ve tüketim anlayışı bireyin yaşam biçiminde dramatik değişikler meydana getirmiştir. Böylesi bir dönemde araştırma alanı kültür olan halk bilimi disiplini de halk bilgisi ürünlerini tahlil etmede faydalandığı araç-gereç ve yöntemleri değiştirme-dönüştürme eğiliminde olmuştur. Ancak, bu eğilim bazı noktalarda yetersiz kalmakta ve yeni kültürel aktarım ortamlarındaki halk bilgisi ögelerinin tahlilinde yöntem sorunları ortaya çıkmaktadır. Halk bilimi araştırmalarının 21. yüzyıldaki durumunu değerlendirmeyi amaçlayan bu makale yeni yönelimler ve araştırma yöntemlerini ele alarak halk bilimi çalışmalarının güncel durumunu tespit etme ve yeni konu önerileri sunma amacına sahiptir. Makalede çağımızda halk biliminin kimi ve neyi araştırdığı/ araştırması gerektiği, “gelenek” kavramının günümüzde neyi ifade ettiği, evrensel folklor anlayışı ve üzerine çalışma yapılması gereken güncel konular hakkında tartışmalar yürütülmüştür.

Keywords

Abstract

The 21st century is often associated with keywords such as post-truth, digital culture, post-humanism and virtual reality. In this century, the understanding of human production and consumption, which has developed and rapidly changed and transformed depending on technology, has brought about dramatic changes in the lifestyle. Correspondingly in such a period, the folklore discipline has also tended to change and transform the methods in analyzing folklore products. However, this tendency is insufficient at some points and methodological problems arise in the analysis of folkloric elements in new cultural transmission environments. This article, which aims to evaluate the situation of folklore studies in the 21st century, focuses to identify the current status of folklore studies and offer suggestions of new research areas in folklore by addressing new trends and research methods. In the article, the scope of folklore in the 21st century, the current meaning of the concept of "tradition", the universal understanding of folklore and current issues are opened to discussion.

Keywords