MATEMATİK DERSİNDE AKIL OYUNLARI ETKİNLİĞİNİN MESLEK LİSESİ ÖRNEĞİNDE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 447-467
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okullarda öğrencilerin çoğunun fiziksel veya çevresel nedenlerle başarı oranı düşüktür. Özellikle matematik dersi öğrencilerin zorlandıkları derslerden biridir. Öğrenci başarısını artırmak için, geleneksel öğretim yöntemler dışında farklı yöntemlerin kullanılması öğretimde zorunluluk oluşturmaktadır. Düşünen bireyler yetiştirmek eğitimin temel hedefidir.

Bu makalenin amacı zeka oyunlarının tarihçesini ve oynanış şekillerini açıkladıktan sonra öğretmenlerin zeka oyunlarına bakış açılarını ortaya koymak ve zeka oyunlarının lise öğrencilerine uygulanarak üniversite sınavında daha başarılı olacakları konusunda ortak bir görüş ortaya koymaktır. Bu araştırmada seçilen pilot okulda 9 Öğretmen ile birebir görüşmeler yapılmıştır.  10 Adet soru yöneltilen öğretmenler soruları derinlemesine görüşme yöntemi ile cevaplamıştır. Cevaplar sonucunda toplanan verilerin betimlemesi yapılmış ve deşifre edilmiştir. Kodlama tekniği ile belirli temalar ve alt temalar oluşturularak elde edilen bilgiler ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırma ile derinlemesine görüşme neticesinde sağlanan verilerin ortak noktaları ve/veya farklılıkları belirlenmiştir.

Öğretmenlerin genel görüşü akıl oyunlarının matematik derslerine uyarlanmasının öğrencilerin akıl yürütme becerisini ve sınav başarılarını artıracağı yönündedir. Yine katılımcı öğretmenler okullarda seçmeli ders olarak akıl oyunlarının öğretilmesinin problem çizme, analitik zeka, akıl yürütme, özgün düşünme konularında etkili olacağını belirtmişlerdir. Okullarda akıl oyunlarıyla ilgili alanların oluşturulmasının disiplin olaylarının oluşmasını önleyeceği, zararlı alışkanlıklara eğilimi azaltacağı ve sosyal ilişkileri artıracağı görüşündedirler.

Keywords

Abstract

Most of the students in schools have a low success rate for physical or environmental reasons. Mathematics is one of the lessons that students have difficulty with. In order to increase student success, the use of different methods other than traditional teaching methods is a necessity in teaching. Raising thinking individuals is the main goal of education.

The purpose of this article, after explaining the history of mind games and how they are played, is to reveal the perspectives of teachers on mind games and to put forward a common opinion that they will be more successful in the university exam by applying mind games to high school students. In this study, one-on-one interviews were conducted with 9 teachers at the selected pilot school. The teachers who were asked 10 questions answered the questions with in-depth interview method. As a result of the answers, the data collected were described and deciphered. The information obtained by creating certain themes and sub-themes with the coding technique was separated. With this decomposition, the common points and/or differences of the data provided as a result of in-depth interviews were determined.

The general view of teachers is that adapting mind games to mathematics lessons will increase students' reasoning skills and exam success. Nevertheles, the participating teachers stated that teaching mind games as an elective course in schools would be effective in drawing problems, analytical intelligence, reasoning, and original thinking. They are of the opinion that creating areas related to mind games in schools will prevent the occurrence of disciplinary incidents, reduce the tendency to harmful habits and increase social relations.

Keywords