GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ETKİLEŞİMLİ E-KİTABA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 468-481
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada amaç, Görsel Sanatlar Eğitiminde etkileşimli e-kitaba yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu kapsamda içerik, “Kültürel Miras Eğitimi”yle sınırlandırılmıştır. Araştırmada nitel yöntem kullanılmış olup, verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ve literatür tarama yönteminden yararlanılmıştır. Öğrenci görüşleri içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Katılımcılar 5. Sınıf öğrencileri arasından seçkisiz olarak uygun örneklem yolu ile belirlenmiştir. Çalışma grubu, 15 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin etkileşimli e-kitap kullanmayı benimsedikleri, öğrencilerin motivasyonunu artırdığı, oldukça ilgi duyarak bütün derslerde etkileşimli e-kitap kullanmayı istedikleri ve arkadaşlarına tavsiye ettikleri bulgularına ulaşılmıştır. Öğrenciler, etkileşimli e-kitabın zaman ve maliyet konusunda ekonomik; tekrar yapma ve kullanımı bağlamında pratik bir eğitim aracı olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenci görüşlerine göre, etkileşimli e-kitap ile kültürel miras eğitimini verimli bir şekilde aldıkları ve görsel sanatlar dersinde etkileşimli e-kitap kullanımının kültürel miras bilinci kazanılmasında, öğrencilerin derse karşı ilgi ve motivasyonunda önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the students' views on the interactive e-book in Visual Arts Education. In this context, the content is limited to Cultural Heritage Education. Qualitative method was used in the research, and semi-structured interview technique and literature review method were used in the collection of data. Student opinions were analyzed by content analysis method. Participants were selected randomly from 5th grade students through appropriate sampling. The study group consists of 15 students. It has been found that the students have adopted the use of interactive e-books, it increases the motivation of the students, they are very interested in using interactive e-books in all lessons and they recommend them to their friends. Students find that the interactive e-book is time and cost-effective; stated that it is a practical educational tool in the context of repetition and use. According to the students' opinions, it was concluded that they received cultural heritage education with interactive e-books efficiently and that the use of interactive e-books in the visual arts course is important in gaining cultural heritage awareness, interest and motivation of students towards the lesson.

Keywords