M.ABDULLAYEVA. “KLASSİK POEZİYA: EZOTERIK XƏZİNƏ”

Author:

Year-Number: 2022-61
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-06 12:21:55.0
Language : Diğer
Konu : Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Number of pages: 1-5
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ezoterik bilik  aşkar və gizli qanunların vahidliyinin sirrini daşıyan və həyatın, kainatın  həqiqi mahiyyətini özündə əks etdirən bilikdir. O, həmçinin kosmosun gizli qüvvələri ilə təması və kosmik inkişafı özündə ehtiva edən biliklər toplusudur. İnsan kainatın parçalanmış, sonsuz kiçik hissəciyi deyil, o, kiçik, lakin tam kainatdır”.  Və doğru olaraq belə bir qənaətə gəlir ki, “irrasional idraka malik olan insanların əldə etdikləri kainat haqqında sakral biliklər rasional elmi bilikləri qabaqlayır” və xarici forma və məzmun rasional bilikdə təcəssüm olunursa, batini, mahiyyəti irrasionalda təcəssüm olunur. Yaradıcı insan hər şeyin fəlsəfi mahiyyətinə vardıqda düşüncə, təfəkkür, dərketmə milli çərçivədən çıxır, dünyəviləşir. Fəlsəfi düşüncə dünyəvi mahiyyət və məzmun kəsb etməklə dünyanın maraq dairəsinə çevrilir. Və bu səbəbdən müəllif haqlı olaraq problemin həllində Uzaq Şərq - Şərq - Qərb dini-mistik və fəlsəfi-mistik təlimlərinə söykənərək  özünün elmi mülahizələrini yürüdür. Haqlı olaraq göstərir ki, ezoterik həqiqət, ilk olaraq insanın özünə ünvanlanır, yalnız özündən keçəndən sonra o, zahiri aləmə yönəlir.

Keywords

Abstract

Esoteric knowledge is knowledge that carries the secret of the unity of manifest and hidden laws and reflects the true nature of life and the universe. It is also a body of knowledge that includes contact with the occult forces of space and cosmic development. When a creative person gets to the philosophical essence of everything, thinking, thinking, and understanding leave the national framework and become secular. Man is not a fragmented, infinitely small particle of the universe, he is a small but complete universe. And he rightly concludes that "sacred knowledge of the universe obtained by people with irrational cognition precedes rational scientific knowledge" and if the external form and content are embodied in rational knowledge, the inner, essence is embodied in irrational. Philosophical thinking becomes the sphere of interest of the world by acquiring worldly essence and content. And for this reason, the author rightly conducts his scientific reasoning based on the religious-mystical and philosophical-mystical teachings of the Far East - East - West. It rightly shows that the esoteric truth is first addressed to the person himself, and only after passing through himself, it is directed to the external world.

Keywords